Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sławnie


Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-332 Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 755-18-50 , fax. 044 755-18-51
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 31
  26-332 Sławno, woj. łódzkie
  tel. 044 755-18-50, fax. 044 755-18-51
  REGON: 59064817800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sławnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sławnie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. c) posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.) dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu odbiory przedmiotu zamówienia. d) posiadać komplet dokumentacji technicznej - eksploatacyjnej. 3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi - co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 5. Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia wraz z instruktażem obsługi całego wyposażenia odbędzie się w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem przeszkolonych osób zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz podpisany przez obie strony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslawno pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf