Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)


Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6782009, 6783550 , fax. 16 6782009
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kulturalne w Przemyślu
  ul. Konarskiego 9 9
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 6782009, 6783550, fax. 16 6782009
  REGON: 65095353800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla inwestycji Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część) realizowanej w ramach projektu nr UDA-RPPK.06.00.00-18-076/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac: 1. wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian budynku; modernizacja pomieszczeń piwnic - pomieszczeń do pracy merytorycznej i technicznej (remont budowlany), 2. modernizacja sceny i zaplecza scenicznego (garderób i sanitariatów), 3. wymiana, remont instalacji: elektrycznej, c.o., wodno -kanalizacyjnej, p.poż. wentylacji grawitacyjnej; 4) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń; 5) wzmocnienie ściany szczytowej budynku; 6) zagospodarowanie poddasza, remont budowlany; 7) prace na zewnątrz budynku - wymiana pokrycia dachu i wykonanie instalacji do uzyskania energii odnawialnej, montaż kolektorów słonecznych, remont i ocieplenie części elewacji, 8) wymiana kanalizacji deszczowej; 9) wykonanie schodów ewakuacyjnych; 10) wykonanie muru oporowego; 11) wykonanie ogrodzenia, parkingu; 12) wykonanie śmietnika; 13) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej promujących projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 03.09.2012 r. dzień otwarcia ofert r. do godz. 9:45. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 27 8642 1155 2015 1502 4255 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Przemyśl 6. Wadium wnoszone w formie jak w pkt. 2 ppkt. b-e należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Centrum Kulturalnego, pokój nr 3 w Przemyślu, ul. Konarskiego 9 do dnia 03.09.2012 r. do godz. 9:45. 7. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ck-przemysl.bip.podkarpackie.eu/index.php/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf