Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wujskie- kontynuacja robót


Gmina Sanok ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656551 , fax. 013 4656553
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sanok
  ul. Kościuszki 23 23
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656551, fax. 013 4656553
  REGON: 37044074900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wujskie- kontynuacja robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wujskie - kontynuacja robót, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót. Zakres prac obejmuje wykonanie robót wykończeniowych m.in wykonanie ścianek działowych, tynków, posadzek, licowanie ścian, montaż armatury i przyborów sanitarnych, montaż instalacji c.o.(rurarz), oświetlenia oraz montaż drzwi wewnętrznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf