Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy


Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4486311 , fax. 13 4486360
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12 12
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 4486311, fax. 13 4486360
  REGON: 37044030100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy. b) Zakres rzeczowy obejmuje: - Roboty przygotowawcze, - Czyszczenie kanałów i studzienek, - Inspekcje wizualną kamerą po czyszczeniu i po renowacji, - Ocenę stanu kanalizacji i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia renowacji, - Renowacje kanalizacji deszczowej przy pomocy < Berstlingu > stycznego z zastosowaniem modułów PP lub PCV, - Renowacja kanalizacji za pomocą rękawa, - Przeprowadzenie renowacji studzienek przy pomocy zapraw mineralnych, - Odszukanie studzienek znajdujących się pod nawierzchnią, - Wykonanie inspekcji wizualnej, - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót Element I - Kanalizacja deszczowa w ul. Ujejskiego (108m.) - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm. - 102m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 150mm. - 6m. - Przeprowadzenie renowacji 4 studzienek za pomocą zapraw mineralnych. - Zamulenie i osad w rurach kanalizacji deszczowej 15% Element II - Kanalizacja deszczowa w ul. Plac Targowy, Kazimierza Wielkiego (135 m.) - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 1000mm. - 135m. - Przeprowadzenie renowacji 1 studzienki za pomocą zapraw mineralnych. - Zamulenie i osad w rurach kanalizacji deszczowej 10% Element III - Kanalizacja deszczowa w ul. Żeromskiego (764,5 m.) - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm. - 86m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm. - 239m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm. - 378,5m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm. - 61m. - Przeprowadzenie renowacji 5 studzienek za pomocą zapraw mineralnych. - Zamulenie i osad w rurach kanalizacji deszczowej od 20-50% Element IV - Kanalizacja deszczowa w ul. Rafineryjna, Słoneczna (709,5 m.) - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm. - 67m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm. - 72m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm. - 493,5m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm. - 38m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm. - 39m. - Przeprowadzenie renowacji 8 studzienek za pomocą zapraw mineralnych. - Odszukanie i wyprowadzenie do poziomu terenu 3 szt. studni rewizyjnej. - Wymiana włazów betonowych na żeliwne i wyprowadzenie do poziomu terenu 4 szt. - Zamulenie i osad w rurach kanalizacji deszczowej od 20 - 40% Element V - Kanalizacja deszczowa w ul. Krasińskiego (6949,1 m.) - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 12000mm. - 141m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 1000mm. - 315,5m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 800mm. - 1563m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm. - 644m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm. - 133m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm. - 160,5m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm. - 1042,6m. - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej o średnicy 150-250mm. - 2950m. - Renowacja kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa o średnicy 800mm. - 50m. - Renowacja kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa o średnicy 600mm. - 50m. - Renowacja kanalizacji deszczowej < Berstlining > o średnicy 500mm. - 50m. - Renowacja kanalizacji deszczowej < Berstlining > o średnicy 400mm. - 80m. - Renowacja kanalizacji deszczowej < Berstlining > o średnicy 300mm. - 50m. - Przeprowadzenie renowacji 47 studzienek za pomocą zapraw mineralnych. - Odszukanie i wyprowadzenie do poziomu terenu 15 szt. studni rewizyjnej. - Zamulenie i osad w rurach kanalizacji deszczowej od 10 - 30% Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz sztuki budowlanej. Stosownie do art. 652 K.C. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich Wykonawcy robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 SIWZ). Do wyceny robót można wykorzystać dołączony do SIWZ przedmiar robót, jako opracowanie pomocnicze. c) Roboty należy wykonać zgodnie z technologią i zakresem określonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do SIWZ); d) Okres gwarancji: 36 miesięcy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf