Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Sali Obsługi Klientów w budynku I/ZUS w Jaworze przy ul. Gagarina 5.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8764243 , fax. 076 8764235
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  ul. Władysława Grabskiego 26 26
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8764243, fax. 076 8764235
  REGON: 00001775600450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Sali Obsługi Klientów w budynku I/ZUS w Jaworze przy ul. Gagarina 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Jaworze na SOK. Zakres prac obejmować będzie m.in.: 1) Wykonanie robót wewnątrz budynku, w tym: a) rozebranie posadzek i ścianek działowych, b) wykonanie nowych ścianek działowych, tynków, posadzek, okładzin ścian, malowanie, c) montaż wewnętrznych instalacji c.o., wod.-kan., armatury sanitarnej itp., d) montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń (centrali wentylacyjnej, klimatyzatorów), e) montaż wewnętrznych instalacji elektrycznej, f) montaż instalacji słaboprądowych (rozbudowa istniejących systemów), w tym: g) systemu monitoringu, h) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWN) i kontroli dostępu (KD), i) systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), 2) Wykonanie robót zewnętrznych (wiatrołap), w tym: a) wykonanie robót rozbiórkowych, b) wykonanie wykopu, fundamentów, ścian konstrukcyjnych oraz konstrukcji dachu, obróbek blacharskich i pokrycia dachu, elewacji, c) wykonanie posadzek, tynków, okładzin, d) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, e) montaż platformy dla niepełnosprawnych, f) wykonanie (odtworzenie) nawierzchni utwardzonych przy budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dla zadania wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod względem wymaganych parametrów technicznych. Wartość szacunkowa zamówienia (bez VAT) wynosi 419.484,55 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf