Dowóz i odwóz do oraz z ZSP Ropienka w roku szk. 2012/13


Zespół Szkół Publicznych w Ropience nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 38-711 Ropienka, Ropienka 111
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 460 10 08 , fax. 13 460 10 08
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych w Ropience nr 4
  Ropienka 111 111
  38-711 Ropienka, woj. podkarpackie
  tel. 13 460 10 08, fax. 13 460 10 08
  REGON: 37115491600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspropienka.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz do oraz z ZSP Ropienka w roku szk. 2012/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz i odwóz uczniów do oraz z Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Ropience w roku szkolnym 2012/13 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ilości 100 osób (+/- 10%)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 630000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspropienka.szkolnastrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf