Zagospodarowanie terenu przy IV LO


Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8754636 , fax. 017 8754634
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8754636, fax. 017 8754634
  REGON: 00065061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.pl; bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy IV LO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy IV LO przy ul. Dąbrowskiego 82 w Rzeszowie. Zakres robót obejmuje głównie: - Wymiana utwardzenia chodników przy budynku szkoły - Wymiana utwardzenia placu przy bramie wjazdowej do szkoły na zapleczu - Izolacja pionowa przeciwwilgociowa fundamentów - Wykonanie docieplenia oraz tynków ścian budynku szkoły do wysokości 130 cm (cokół) - Wykonanie okładziny schodów szt.2 płytkami gresowymi, - Wykonanie utwardzenia placu przy szkole o pow. do 80 m?, montaż ławek parkowych szt.6 - Zagospodarowanie terenów zielonych/usunięcie alejek asfaltowych, zasianie trawy . 2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi załączony do specyfikacji projekt umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z pozostałymi całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz plikiem uwaga do opisu przedmiotu zamówienia i rysunek. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6) lub 7) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść do dnia składania ofert do godziny składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami) w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie nr rachunku: 26 1240 1792 1111 0010 0486 8652 Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w oznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Joselewicza 4, pok. nr 13 w formie oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf