DOWÓZ I ODWÓZ DO ORAZ Z ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 21
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4613890 , fax. 013 4611421
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych Nr 1
  ul. 29 Listopada 21 21
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 4613890, fax. 013 4611421
  REGON: 37047305100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp1ustrzyki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ I ODWÓZ DO ORAZ Z ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w roku szkolnym 2012/2013 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ilości około 320 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 630000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp1ustrzyki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf