Dostawy artykułów spożywczych - uzupełnienie


Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Sądowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2713966 , fax. 032 2711411
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Sądowa 1 1
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2713966, fax. 032 2711411
  REGON: 00031989400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Penitencjarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych - uzupełnienie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  L.p Nazwa artykułu J.m Ilość I Część I - Tłuszcze 1 Olej roślinny do smażenia i surówek, opakowanie 0,9 lub 1,0 litr litr 1 700 2 Masło roślinne do smarowania pieczywa, kostka 250g, zawartość tłuszczu w 100g minimalnie 50g kg 5 800 L.p Nazwa artykułu J.m Ilość II Część II - przetwory mleczne 3 Mleko półtłuste w proszku kg 800 4 Ser biały półtłusty minimalna trwałość 14dni, pakowany w kostki po 250g kg 2 000 5 Ser topiony 100g kg 400 6 Serek homogenizowany owocowy opakowanie 150g, minimalna trwałość 14 dni kg 600 7 Serek kanapkowy kg 200 8 Serek fromage opakowanie 100g. minimalna trwałość 28 dni kg 700 9 Jogurt naturalny opakowanie 200g. minimalna trwałość 14 dn kg 100 10 Jogurt owocowy opakowanie 150g, minimalna trwałość 14 dni kg 500 11 Maślanka opakowanie 1000g minimalna trwałość 14 dni litr 400 12 Śmietana 18% tłuszczu opakowanie 400 - 500g, minimalna trwałość 14 dni kg 500 13 Serek wiejski ziarnisty 150-200g minimalna trwałość 14 dni kg 200 L.p. Nazwa J.m Ilość III Część III - Cukier 1 Cukier biały w opakowaniach do 30kg kg 5 100 L.p. Nazwa J.m Ilość IV Część IV - Herbata 1 Herbata granulowana w opakowaniu 100g kg 200 2 Kawa zbożowa kg 300 L.p. Nazwa J.m Ilość w kg 1 2 3 4 V GRUPA V - mrożonki 1 Fasolka szparagowa mrożona kg 150 2 Brukselka mrożona kg 100 3 Bukiet z jarzyn mrożonych kg 100 4 Kalafior mrożony kg 100 5 Szpinak mrożony kg 50 L.p. Nazwa J.m Ilość w kg 1 2 3 4 VI GRUPA VI - strączkowe 1 Groch łuszczony kg 700 2 Fasola kg 700
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 154220002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf