Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA - plac zabaw mały przy Szkole Podstawowej w Kobielicach


Gmina Suszec ogłasza przetarg

 • Adres: 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 44993050 , fax. 32 4493051
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suszec
  ul. Lipowa 1 1
  43-267 Suszec, woj. śląskie
  tel. 32 44993050, fax. 32 4493051
  REGON: 27625834500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA - plac zabaw mały przy Szkole Podstawowej w Kobielicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA - plac zabaw mały przy Szkole Podstawowej w Kobielicach, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie placu zabaw przy ul. Topolowej 61 w Kobielicach, z nawierzchnią bezpieczną zgodną z normą PN-EN: 1177 wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, małej architektury i ogrodzenia, w tym w szczególności: - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną i komunikacyjną - położenie nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej - uzupełnienie trawnika - instalacja urządzeń elementów sprzętu rekreacyjnego - wykonanie i zainstalowanie tablicy z regulaminem, nawierzchni trawiastej oraz zieleni - budowa ogrodzenia stałego z furtką jednoskrzydłową, - montaż ławeczek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych użytkowania., Wyposażenie nowego szkolnego placu zabaw obejmuje następujące urządzenia: - huśtawka wahadłowa podwójna - zestaw przeplotni linowych składający się z: przeplotni pionowej (pajęczyna), przeplotni pionowej (siatka prostokątna) i modułu z kominem linowym, - poręcze gimnastyczne - równoważnia - zestaw 2 wież z mostkiem, równoważnią, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, drążkiem strażackim, pochylnią i drabinką linową. Uwaga! Zamieszczone w dokumentacji projektowej ilustracje i nazwy towarowe mają charakter poglądowy i obrazują elementy placów zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego lub lepszego poziomu jakościowego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zestaw zabawowy może spełniać więcej funkcji, jednak nie mniej. Urządzenia do zabaw ruchowych i sprawnościowych muszą być usytuowane z zachowaniem odpowiedniej strefy bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa, w tym określonych w dalszej treści SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu urządzeń niespełniających wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwości odchyleń +, - 2% w parametrach (głównie w wymiarach w stosunku do opisanych) poszczególnych urządzeń, jeżeli nie wpłynie to na rozwiązania określone w projekcie. Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montażowe oraz stanowiące przedmiot zamówienia wyposażenie musi być wykonane zgodnie z: a) wytycznymi określonymi przez MEN dla Programu Radosna Szkoła, b) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych. Dane techniczne dotyczące elementów składowych urządzeń określa dokumentacja projektowa. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45342000-6 Budowa ogrodzeń 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót)- zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych i użytkowych, z zastrzeżeniem minimalnych wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt 3.2 Uwagi dla urządzeń zabawowych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZGODNIE Z PKT.11 SIWZ: Wymagania dotyczące wadium. 11.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł. 11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2012r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Żory o.Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 z dopiskiem: Wadium - przetarg na plac zabaw mały przy ZSP w Kobielicach. 11.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. 11.5 Wadium wnoszone w formach niepieniężnych, musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania. 11.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Gminy Suszec (I piętro), najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy dokumentu, nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 11.7 Dokumentów wniesienia wadium nie należy składać w ofertach. 11.8 Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo, o ile dotyczy wszystkich konsorcjantów, co w nim jasno wyrażono. UWAGA! Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,16681,16867/16867/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf