Świadczenie usług telekomunikacyjnych


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8279293 , fax. 033 8279293
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  ul. Willowa 2 2
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 8279293, fax. 033 8279293
  REGON: 07272896100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ath.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w oparciu o dostępy PRI ISDN, BRI ISDN, łącza POTS oraz zapewnienie połączenia pomiędzy wszystkimi jednostkami uczelni, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie central telefonicznych i bezkosztowe rozmowy pomiędzy nimi, 2. dostarczenie, montaż i uruchomienie central telefonicznych obsługujących wskazane lokalizacje, 3. dostarczenie programu do zarządzania centralą telefoniczną i programu taryfikacyjnego, 4. dostarczenie aparatów telefonicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ath.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf