PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH W CELU POWIĘKSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ KLUBU MUZYKI i LITRATURY WE WROCŁAWIU.


Klub Muzyki i Literatury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 344 43 30 , fax. 71 344 43 30
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Muzyki i Literatury
  pl. Tadeusza Kościuszki 9 9
  50-028 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 344 43 30, fax. 71 344 43 30
  REGON: 93088982900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klubmil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH W CELU POWIĘKSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ KLUBU MUZYKI i LITRATURY WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch lokali usługowych we Wrocławiu, pl. Kościuszki 9 i 10 w celu powiększenia powierzchni użytkowej Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Przebudowa i połączenie 2 lokali ma na celu zwiększenie funkcjonalności i podniesienie standardu lokalu użytkowanego obecnie przez Klub Muzyki i Literatury poprzez zagospodarowanie powierzchni na hol z szafą socjalną, 2 pomieszczenia na przechowywanie kostiumów i instrumentów, salę prób, 2 toalety i antresolę z 2 pomieszczeniami pomocniczymi. Roboty budowlane obejmują: 1. Skucie posadzek i tynków, rozbiórka ścian działowych, rozbiórka stropu drewnianego i schodów, demontaż okien i drzwi zewnętrznych. 2. Wykonanie nowych przebić w ścianach nośnych z założeniem nadproży z belek stalowych, wykonanie stropu, wykonanie podłoży pod posadzkę nad piwnicami, ułożenie warstwy wygłuszającej na stropie, wylanie gładzi na nowym stropie, wykonanie posadzek i podłóg, ułożenie warstwy wygłuszającej na suficie, wykonanie schodów na antresolę. 3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Wykonanie barierek pełnych, licowanie ścian w sanitariatach, malowanie wewnętrzne. 5. Wykonanie instalacji elektrycznej. 6. Modyfikacja rur CO i kanalizacji, biały montaż w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym. 7. Wykonanie ścianki przesuwnej - szafy socjalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klubmil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf