Wyłożenie pasz we wskazanych rodzajach, ilościach, terminach i miejscach w Nadleśnictwie Hajnówka, na potrzeby projektu Ochrona in situ żubra w Polsce -część północno-wschodnia.


Nadleśnictwo Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6832378 , fax. 85 6832460
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Hajnówka
  ul. Kolejki Leśne 12 12
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 6832378, fax. 85 6832460
  REGON: 05002647200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłożenie pasz we wskazanych rodzajach, ilościach, terminach i miejscach w Nadleśnictwie Hajnówka, na potrzeby projektu Ochrona in situ żubra w Polsce -część północno-wschodnia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłożenie pasz w ilości, terminach i miejscach określonych przez Zamawiającego, Ilość, rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz częstotliwość wykładania zamawianych pasz: - 20 ton ziemniaków paszowych ze zbiorów tegorocznych bez zanieczyszczeń mechanicznych - okres wykładania 01.10.-15.11.2012r. (wykładanie 2 razy w tygodniu) - 20 ton buraków pastewnych ze zbiorów tegorocznych bez zanieczyszczeń mechanicznych - okres wykładania 01.10.-15.11.2012r. (wykładanie 2 razy w tygodniu) - 30 ton kukurydzy ze zbiorów tegorocznych bez zanieczyszczeń mechanicznych o wilgotności do 15% - okres wykładania 16.11.2012r.-31.03.2013r. (wykładanie 1 raz w tygodniu) - 35 ton-owies ze zbiorów tegorocznych bez zanieczyszczeń mechanicznych o wilgotności do 15% - okres wykładania 16.11.2012r.-31.03.2013r. (wykładanie 1 raz w tygodniu) Wykonawca nabywa w/w pasze we własnym zakresie. Wykładanie pasz odbywać się będzie w miejscach dokarmiania wskazanych poniżej przez Zamawiającego. 2. Miejsce realizacji zamówienia ( miejsca wyłożenia karmy): 244Di, 247Cd, 361Bf, 416Ck, 212Bb, 210Ca, 305Bd, 302B/303A(linia oddziałowa), 307Ba, 213/214 (linia oddziałowa), 214Dm, 210Ea, 210Aa, 440Bf, 467Af, 518Dn, 604Db, 576Da, 568Cb, 732x, 694Dd, 693Bf, 661Df, 569Bc, 666Cl, 601Cd, 514Ed, 660Ai, 599Bi, linia oddziałowa między oddziałem 726A i gruntami wsi Górny Gród.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka/zamowienia_publiczne/index_html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf