Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek, materiałów remontowych, mebli dziecięcych, sprzętu RTV, wyposażenia sportowego, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz usług dydaktycznych dla Punktu Przedszkolnego - przy Zespole Szkól w Szastarce na cele realizacji projektu pt. Punkt Przedszkolny - Zostań przedszkolakie


Gmina Szastarka ogłasza przetarg

 • Adres: 23-225 Szastarka,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8714104 , fax. 015 8714130
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szastarka
  23-225 Szastarka, woj. lubelskie
  tel. 015 8714104, fax. 015 8714130
  REGON: 83040965000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek, materiałów remontowych, mebli dziecięcych, sprzętu RTV, wyposażenia sportowego, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz usług dydaktycznych dla Punktu Przedszkolnego - przy Zespole Szkól w Szastarce na cele realizacji projektu pt. Punkt Przedszkolny - Zostań przedszkolakie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1 WESOŁA SALA PRZEDSZKOLAKA Część I dostawa dzienników, wyprawki dla przedszkolaka, zabawek 1 semestr 1 zestaw, wyposażenia kącików tematycznych1 semestr1 zestaw, materiałów dekoracyjnych, tablic korkowych, programów multimedialnych, Część II dostawa farby malarskiej, gładzi tynkowej, tapety ozdobnej, kleju, rolet okiennych Część III dostawa szatni, wykładziny dywanowej, stolików i krzeseł przedszkolnych, mebli do kącików tematycznych, leżaków Część IV dostawa kompletu gniazd zasilających do tablicy interaktywnej, telewizora tv lcd, odtwarzacza dvd, odtwarzacza cd, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa z oprogramowaniem systemowym, projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego Część V dostawa ławek, materacy, akcesoriów sportowych, zestawu gimnastycznego, urządzeń zabawowych na plac zabaw wraz z montażem Część VI Świadczenie usług edukacyjnych nauka języka angielskiego, prowadzenie zajęć rytmiki,Zajęcia logopedyczne, według opisu zawartego w SIWZ. ZADANIE 2 AKTYWNYM I ŚWIADOMYM RODZICEM BYĆ Część VII konsultacje z psychologiem dla rodziców Zajęcia będą odbywały się od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 i od 01.08.2013 r. do 30.06.2014 r. Liczebność osób w grupach na poszczególnych zajęciach, będzie się kształtowała następująco - zajęcia logopedyczne: do 4 osób łącznie 2 grupy uczestników - rytmika do 20 osób w grupie 1 grupa uczestników -język angielski do 10 osób w grupie łącznie 2 grupy uczestników - konsultacje z psychologiem dla rodziców spotkania indywidualne. Godzina zajęć dodatkowych, będzie trwała 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas zajęć. Metodologia wyliczenia liczby godzin zajęć dodatkowych w projekcie, w podziale na poszczególne typy wsparcia. - zajęcia logopedyczne 3 godziny w tygodniu 2 grupy 4 tygodnie 20 m-cy 480 godzin łącznie w ramach projektu dołączyć stosowne dokumenty uprawniające do sprawowania usług logopedycznych w dziećmi przedszkolnymi - rytmika 2 godziny w tygodniu 1 grupa 4 tygodnie 20 m cy 160 godzin łącznie w ramach projektu. wymagane wykształcenie średnie lub wyższe muzyczne, specjalny kurs z rytmiki, poświadczone odpowiednimi dokumentami - język angielski 2 godziny tygodniowo 2 grupy 4 tygodnie 20 mcy 320 godzin łącznie w ramach projektu dołączyć stosowne dokumenty uprawniające do nauki języka angielskiego Konsultacje będą prowadzone od 1 .09.2012 r. do 30. VI. 2014 r. Zadanie dedykowane jest dla rodziców dzieci objętych wsparciem projektu. Ma na celu uświadomienie rodziców na temat korzyści, jakie będą płynąć dla ich pociech z edukacji przedszkolnej oraz zaktywizowanie rodziców w zakresie partycypacji w edukacji ich dzieci. Wspólne zajęcia będą uwieńczane zdjęciami, albumem przedszkolaka 1szt1semestr. W ramach zadania będą organizowane a raz na kwartał spotkania z rodzicami mające na celu promowania wychowania przedszkolnego, poinformowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci, planach nauczania na kolejny okres 1 3 miesiące b dni otwarte w przedszkolu 1 miesiąc podczas których rodzice będą mogli uczestniczyć wspólnie z ich dziećmi w zajęciach, zabawach. Tym samym będą mogli zyskać świadomość nt. zachowania ich dzieci w przedszkolu, porozmawiać z nauczycielem wychowania przedszkolnego. W ramach tych zajęć rodzice otrzymają pracę domową na miesiąc tj. zadania, które wykonają razem z dzieckiem w domu, celem wsparcia ich w dotychczasowej edukacji c konsultacje z psychologiem 3 dyżurymies 4h 1h60min mają na celu udzielenie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, uświadomienie rodzicom celowości włączenia się przez nich w proces edukacyjny dzieci; d uroczystości z udziałem rodziców Dzień Mamy, Taty, pasowanie na przedszkolaka, rozpoczęcie roku i zakończenie roku nauki etc. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym będą odbywać się od 01.09.2012 do 30.06.2013 r i od 01.08.2013 do 30.o6.2014 przy Zespole Szkół w Szastarce. Punkt przedszkolny czynny 9h od7 00 do16 00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia dla nowej grupy Przedszkolnej w wieku 3 i 4 l. będą realizowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie podstawą programową , tj. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; Zajęcia z rytmiki prowadzone przez nauczyciela rytmiki 1tydz 2h), w ramach których będą wprowadzane piosenki tematycznie zw. z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych prowadzony będzie cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki oraz ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Głównym celem tych zajęć jest wypracowanie u dzieci samodzielności wypowiedzi, twórczej postawy i aktywności, pozwalającej na pozbycie się zahamowań. Zajęcia z języka angielskiego 2tydz2h głównym celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki. Metody pracy zabawy ruchowe z wykorzystaniem piosenki, ćwiczenia gimnastyczne, w okręgu zgadywanki z użyciem kart obrazkowych, zabawy plastyczne Opiekę logopedyczną 2tydz3h 1h60min Zajęcia prowadzone indywidualnie i grupowo. Logopeda będzie informował o wynikach swoich obserwacji i współpracy z dziećmi rodziców dzieci oraz będzie wskazywał rodzicom możliwe sposoby zoptymalizowania efektów jego pracy w domu rodzinnym odpowiednie ćwiczenia wykonywane przez dziecko w domu pod okiem rodzica Nie przewiduje się wydłużenia godzin pracy Punktu Przedszkolnego godz. 7 00 16 00 Godzina zajęć dodatkowych, będzie trwała 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas zajęć. Do obowiązków wykonawców prowadzących zajęcia należy Oznakowanie miejsc oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL przestrzegania wytycznych dotyczących oznaczenia projektu w ramach POKL oraz współpraca z koordynatorem i przedstawicielami Zamawiającego. Umożliwienie Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego wizytowania podczas zajęć. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań Troska o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Współdziałanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Szastarce, w której odbywają się zajęcia, w zakresie wszelkich spraw związanych z prowadzeniem zajęć. Współpraca z rodzicami dzieci. Dbanie o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i statutu szkoły . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z dokumentów Załącznik Nr 1 wraz z załączonymi formularzami cenowymi dla poszczególnych części zamówienia Załącznik Nr 1a1b 1c 1d1e opisane w treści siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszastarka.pl bip zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf