Cz.nr 1:Zorganizowanie warsztatów z program. rozwoju aktywności zawod. i społecznej z.1 i z programami nauki funkcjonowania z niepełnosp., edukacji prozdrowotnej i seksualnej z.2. Cz.nr 2: Zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt systemowy. Cz.nr 3:Zorganizowanie Festynu rodzinnego dla uczestników projektu systemowego. Cz.nr 4: Organizacja i prowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych:z.1.Porozumienie z dzieckiem w okresie dojrzewania,z.2.Opieka i wychowanie dziecka z diagnozą FAS, z.3.Zachowania agresywne i autoagresywne dziecka niepełnosp. intelektualnie w okresie dojrzewania.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 52 05 , fax. 81 827 52 05
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Przemysłowa 4 4
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 827 52 05, fax. 81 827 52 05
  REGON: 43102965900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cz.nr 1:Zorganizowanie warsztatów z program. rozwoju aktywności zawod. i społecznej z.1 i z programami nauki funkcjonowania z niepełnosp., edukacji prozdrowotnej i seksualnej z.2. Cz.nr 2: Zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt systemowy. Cz.nr 3:Zorganizowanie Festynu rodzinnego dla uczestników projektu systemowego. Cz.nr 4: Organizacja i prowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych:z.1.Porozumienie z dzieckiem w okresie dojrzewania,z.2.Opieka i wychowanie dziecka z diagnozą FAS, z.3.Zachowania agresywne i autoagresywne dziecka niepełnosp. intelektualnie w okresie dojrzewania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: Zorganizowanie warsztatów: z programem rozwoju aktywności zawodowej i spo-łecznej (zadanie 1) i z programami: nauki funkcjonowania z niepełnosprawnością, edukacji prozdrowotnej i seksualnej (zadanie 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 8 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z.). Część nr 2: Zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt systemowy z udziałem uczestników projektu oraz środowiska lokalnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 9 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.) Część nr 3: Zorganizowanie Festynu rodzinnego dla uczestników projektu systemowego orga-nizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 10 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.). Część nr 4: Organizacja i prowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych: zad. 1. Porozumienie z dzieckiem w okresie dojrzewania, zad.2. Opieka i wychowanie dziecka z diagnozą FAS (al-koholowego zespołu płodowego) - na różnych etapach jego rozwoju, zad.3. Zachowania agre-sywne i autoagresywne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w okresie dojrzewania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 11 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 12 do s.i.w.z.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpropolelub.eurzad.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf