Modernizacja dróg gminnych kruszywem drogowym


Gmina Ostrów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8520003, 8520642 , fax. 081 8520642
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów Lubelski
  ul. Partyzantów 1 1
  21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 081 8520003, 8520642, fax. 081 8520642
  REGON: 43102016700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowlubelski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych kruszywem drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji nawierzchni następujących dróg: - droga gminna nr 103632 w sołectwie Wólka Stara Kijańska - droga gminna nr 103625 w sołectwie Kolechowice I - droga wewnętrzna o numerze geodezyjnym 1267 w sołectwie Kolechowicach II, - droga gminna nr 103616 w sołectwie Kaznów Kolonia 2. Na modernizację wszystkich w/w dróg przeznacza się łączną kwotę w wysokości ok. 90000,- zł. Dokładna lokalizacja odcinków modernizowanych dróg i ich długość zostanie ustalona przed podpisaniem umowy na podstawie stawek jednostkowych z przetargu. 3. Modernizacja dróg polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego szerokości od 3,00 do 4,30 m i powinna być wykonana według następującej technologii robót: 1/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (granice pasa drogowego wskaże zamawiający), 2/ wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, 3/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm, 4/ wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm - warstwa dolna o grubości ok. 10 cm 5/ wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 0 mm do 31,5 mm - warstwa górna o grubości ok. 6 cm 6/ plantowanie skarp i poboczy wraz z lokalnym uzupełnieniem poboczy gruntem kat. III i IV, grubość od 0 do 0,5 m - grunt wykonawcy. Szerokość poboczy od 0,5 do 0,75 m - zależna od szerokości pasa drogowego. UWAGA! Łączna grubość nawierzchni po zagęszczeniu nie może być mniejsza niż 16 Zamówienie winno być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452231402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ostrowlubumig.bip.e-zeto.com/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf