Dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz KPP w Lubinie.


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz KPP w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz KPP w Lubinie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę asortymentu wyszczególnionego w załącznikach nr 1.1 do 1.7 do formularza ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno- użytkowe zawierają załącznik nr 7 oraz załączniki nr 1.1 do 1.7 do formularza ofertowego, stanowiące integralną część siwz 5. Przedmiot zamówienia służy celom uzyskania dowodu z opinii w trakcie postępowania przygotowawczego i lub sądowego w ramach ekspertyz kryminalistycznych prowadzonych w Sekcji Biologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/-IVB Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR. Niejednokrotnie przedmiotem badań są próbki występujące w ilościach śladowych, co uniemożliwia przeprowadzenie powtórnych badań. W związku z powyższym Wykonawcy, oferujący produkt równoważny do opisanego przez Zamawiającego poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m. in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań, uszkodzeń sprzętu, itp. 6. Zamawiający w trakcie realizacji zastrzega sobie prawo, w sytuacjach, gdy uzna to za celowe, po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, do wykonania badań w celu porównania zgodności produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego (w pełnym lub ograniczonym zakresie) pobranych próbek w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf