bezgotówkowy zakup paliw


Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7535614 , fax. 75 7535614
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
  ul. Cieplicka 126a 126a
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7535614, fax. 75 7535614
  REGON: 00000108245400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl, www.bip.pogotowie-jg.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  bezgotówkowy zakup paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: Benzyna bezołowiowa: 1500l Olej napędowy: 2000 l 1) stacje paliw czynne 24h/dobę zlokalizowane na terenie całego kraju 2) Sprzedaż produktów będzie się odbywać poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w sieci stacji paliw Sprzedawcy, 3) Na paliwa obowiązywać będzie cena detaliczna za 1 litr, wynikająca z ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży (w dniu sprzedaży paliwa Zamawiającemu) pomniejszona o rabat w wysokości ...............................%. 4) Zamawiający wymaga aby rozliczenia dokonywane były za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu bądź imię i nazwisko osoby uprawnionej, zabezpieczonych kodem PIN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pogotowie-jg.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf