NAPRAWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO NA KOMPLEKSIE SERBY - II ETAP, JW 3444 GŁOGÓW


Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO NA KOMPLEKSIE SERBY - II ETAP, JW 3444 GŁOGÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących Naprawa ogrodzenia zewnętrznego na kompleksie Serby - II etap, JW. 3444 Głogów Stan istniejący: Ogrodzenie z drutu kolczastego na słupkach betonowych. Słupy wysokości 2m z wysięgnikiem na drut kolczasty, wyeksploatowane liczne ubytki betonu w wielu miejscach widoczne zbrojenie, które jest skorodowane. Ogrodzenie z drutu kolczastego 5 rzędów poziomo druta oraz dwa na krzyż. W wielu miejscach ogrodzenie nie jest kompletne i brakuje druta kolczastego. Drut kolczasty ocynk jednak ze względu na długi czas użytkowania widoczne ślady rdzy. Słupki rozmieszczone co 4m. Ogrodzenie nie spełnia wymogów Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych: Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.1. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej: -demontaż istniejącego ogrodzenia z drutu kolczastego 5 rzędów poziomych w ilości 684,0mb i demontaż słupów betonowych w ilości 171szt., -wykonanie pomiarów geodezyjnych wytyczenie trasy nowego ogrodzenia na odcinku 684,0mb, -wykonie nowego ogrodzenia z płyt betonowych pełnych 4 płyty na odcinku 684,0mb, oraz montaż słupków żelbetowych w ilości 342szt. -plantowanie terenu, -wykonanie pomiarów geodezyjnych po zamontowaniu ogrodzenia. Opis techniczny - branża budowlana: Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z pkt. 1.1.4 tj. zdemontować drut kolczasty oraz słupki betonowe wraz z fundamentami. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, należy przez geodetę wyznaczyć trasę nowego ogrodzenia. Następnie wykonać dodatkowe wykopy pod nowo montowane słupki. Słupki należy mocować w stopach betonowych o głębokości 80cm z betonu B-15. Słupki bez względu na rodzaj i sposób posadowienia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia. Ogrodzenie wykonać z paneli żelbetowych pełnych o wymiarach 2,0x0,5m kolor szary wzór uzgodnić z inwestorem. Ogrodzenie ma mieć wysokość 2,0m liczone od poziomu gruntu w związku z powyższym będzie się składać z 4 paneli. Zbrojenie należy wykonać prętem stalowym ?6mm. Słupki betonowe zbrojone do paneli ogrodzeniowych betonowych wysokości min 2,7m i przekroju min 12x12cm. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 4.800,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 28.08.2012 r. do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf