KONTROLNE BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DRÓG W RAMACH BUDOWY: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ ZACHÓD OD KM 5+320,00 DO KM 8+119,85 , ODCINEK NR G1


Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 40-877 Katowice, ul. Mieszka I 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2502558, 2502568 , fax. 032 2501230
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna
  ul. Mieszka I 10 10
  40-877 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2502558, 2502568, fax. 032 2501230
  REGON: 27175564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dts-sa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inwestor Zastępczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONTROLNE BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DRÓG W RAMACH BUDOWY: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ ZACHÓD OD KM 5+320,00 DO KM 8+119,85 , ODCINEK NR G1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych z ramienia Zamawiającego w zakresie dróg wyszczególnionych w Formularzu Cenowym -Formularz 2.2 w SIWZ, w ramach budowy drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej, część Zachód od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek G1 od ul. Kujawskiej w Gliwicach do terenu miasta Zabrze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy zł ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dts-sa.pl/zamowieniapubliczne/uslugi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf