Dostawa i montaż elementów systemu celem rozbudowy systemu telekomunikacyjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; UM-ZP-262-70/12


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 88 88 , fax. 81 528 89 18
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 88 88, fax. 81 528 89 18
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż elementów systemu celem rozbudowy systemu telekomunikacyjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; UM-ZP-262-70/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów systemu celem rozbudowy systemu telekomunikacyjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także przedmiotem zamówienia / urządzeniami). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania elementów do rozbudowy systemu telekomunikacyjnego fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, nie będących uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych i gotowych do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 4. Montaż obejmuje m.in.: rozpakowanie, przeprowadzenie integracji elementów systemu z posiadanymi urządzeniami, podłączenie do odpowiednich instalacji (skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania), sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów, testów), przyłączenie całego systemu telekomunikacyjnego, uruchomienie, wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia i przekazanie do użytku. 5. Zamawiający wymaga minimum 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325523103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (www.umlub.pl).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf