Wyposażenie trzech punktów przedszkolnych w meble, zabawki, materiały i pomoce dydaktyczne


Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, ul. Długa 67
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7543199 , fax. 025 7543199
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  ul. Długa 67 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 025 7543199, fax. 025 7543199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kloczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie trzech punktów przedszkolnych w meble, zabawki, materiały i pomoce dydaktyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie trzech punktów przedszkolnych w meble, zabawki, materiały i pomoce dydaktyczne, na które składa się: a) Dostawa mebli przedszkolnych do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, b) Dostawa pomocy dydaktycznych do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, Wszystkie urządzenia i pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające urządzenia do użytku w przedszkolu. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie elementy przedmiotu dostawy były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, posiadały atesty i certyfikaty PZH, HACCP. Nie mogą one zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Wyposażenie powinno tworzyć jednolitą kolorystycznie całość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5. Nazwy własne, użyte w siwz, nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Meble, zabawki, materiały i pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane do realizacji projektu: Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kloczew.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf