Wykonanie usług szkoleniowych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-122 Leśniowice, Leśniowice 21A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 567 58 04 , fax. 82 567 58 04
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach
  Leśniowice 21A 21A
  22-122 Leśniowice, woj. lubelskie
  tel. 82 567 58 04, fax. 82 567 58 04
  REGON: 00268130000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług szkoleniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu, aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych: Zadanie 1. Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu 170 - 200 godzin -3 osoby, Zadanie 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera - 140 - 180 godzin - 3 osoby, Zadanie 3. Fryzjer z egzaminem czeladniczym 250 godzin -25 osoby, Zadanie 4. Opiekunka osób starszych - 200 godzin - 1 osoba, Zadanie 5. pracownik administracyjno biurowy 160 godzin - 1 osoba, Zadanie 6. Prawo jazdy kat. C - 50 godzin - 4 osoby, Zadanie 7. Prawo jazdy kat C + E - 45 godzin -4 osoby, Zadanie 8. Kwalifikacja przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy - 160 godzin - 4 osoby, Zadanie 9. prawo jazdy kat. B - 60 godzin - 5 osób, Zadanie 10. Trening kompetencji życiowych - 22 godziny - 21 osób, Zadanie 11. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe - 22 godziny - 21 osoba, Zadanie 12.Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 40 godzin - 21 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres zadania, miejsce odbywania się i warunki organizacyjne zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf