dostawa filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7610490 , fax. 022 7610488
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
  ul. Mickiewicza 18 18
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7610490, fax. 022 7610488
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzozzielonka.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331242100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spzozzielonka.bip.eur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf