Dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa ( lub Gdańsk lub Wilno lub Kowno ) - Seul-Warszawa ( lub Gdańsk lub Wilno lub Kowno )


Ełckie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 52 50 , fax. 087 621 52 50
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ełckie Centrum Kultury
  ul. Wojska Polskiego 47 47
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 52 50, fax. 087 621 52 50
  REGON: 00068740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eck.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa ( lub Gdańsk lub Wilno lub Kowno ) - Seul-Warszawa ( lub Gdańsk lub Wilno lub Kowno )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy biletów lotniczych na przelot z portu lotniczego z Warszawy lub z Gdańska lub z Wilna lub z Kowna do Seulu w Korei Południowej i z powrotem, w standardzie klasy ekonomicznej, dla 25 osób wraz z bagażem. Bagaż każdej z osób nie będzie przekraczać 20 kg. Przylot do Seulu w dniu 1 października 2012 r. do godz. 12.00 (czasu miejscowego ). Wylot z Seulu do Polski do portu lotniczego w Warszawie lub w Gdańsku lub w Wilnie lub w Kownie w dniu 9 października 2012 r. od godziny 16.00 (czasu miejscowego). Cena powinna zawierać wszystkie opłaty związane z przelotem (opłaty lotniskowe, itp.) od rozpoczęcia podróży z portu lotniczego w Warszawie lub Gdańsku lub w Wilnie lub w Kownie do zakończenia w porcie lotniczym w Warszawie lub Gdańsku lub w Wilnie lub w Kownie. Miejscem dostawy biletów będzie Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk woj. warmińsko-mazurskie. Zamawiający dopuszcza jedną przesiadkę podczas przelotu z portu lotniczego z Warszawy lub z Gdańska lub z Wilna lub z Kowna do Seulu w Korei Południowej oraz jedną przesiadkę podczas przelotu z portu lotniczego z Seulu w Korei Południowej do Warszawy lub do Gdańska lub do Wilna lub do Kowna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eck.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf