Sprzedaż wraz z dostawą druków ścisłego zarachowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostawą druków ścisłego zarachowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą druków ścisłego zarachowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. INDEKS 1. Format indeksu A6 (105 mm x 148 mm); 2. Oprawa - tektura o gramaturze 630 g/m2, szyta nićmi; 3. Oklejka - papier offsetowy o gramaturze 80 g/m2 zadrukowany kolorem zielonym nr Pantone 355 U; 4. Grzbiet introkal w kolorze czarnym; 5. Wyklejka - papier offsetowy o gramaturze 80 g/m2 6. Strony od 1 do 93 - papier offsetowy o gramaturze 80g/m2 7. Druk dwustronny w kolorze czarnym: a) Godło państwowe o wymiarach 14,5 mm x 16,2 mm, b) indeks - czcionka Arial CE pogrubiony, 40 pkt, c) nr albumu - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt, d) pieczęć urzędowa - czcionka Times New Roman CE, 6 pkt, e) Strona 1 - INDEKS - czcionka Times New Roman CE, 11,5 pkt. f) Objaśnienia (tekst w nawiasach) - czcionka Times New Roman CE, 7 pkt, g) Strony 1,4 do 93 - tekst i wypełnienie tabel - czcionka Times New Roman CE, 9 pkt, h) ŚLUBOWANIE - czcionka Times New Roman CE, 14 pkt, i) Paginacja stron - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt, 8. Fotografia w indeksie opieczętowana pieczęcią do tłoczenia w papierze. Ideksy muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - 900 SZTUK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf