Wybór kadry zarządzającej projektem Akademia Wysokich Lotów.


Urząd Gminy w Dywitach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5120160 , fax. 089 5120124
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5120160, fax. 089 5120124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdywity.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór kadry zarządzającej projektem Akademia Wysokich Lotów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wybór kadry zarządzającej projektem Akademia Wysokich Lotów współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej . Projekt przewiduje przeprowadzenie specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, doradztwa zawodowego oraz warsztatów wzmacniających kompetencje interpersonalne dla młodzieży z klas II i III Gimnazjum w Dywitach oraz Gimnazjum w Tuławkach. Projekt będzie odbywał się w trzech edycjach: I edycja rok szkolny 2012/2013, II edycja 2013/2014, III edycja 2014/2015. W każdej edycji udział weźmie 30 uczniów - po 15 z każdej szkoły. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim. Okres realizacji projektu: 01.09.2012r. - 31.07.2015r. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Dywitach. Zamówienie będzie wykonywane w Biurze Projektu, jak również w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu oraz w innym dowolnym miejscu niezbędnym do wykonania zakresu obowiązków (np. wyjazdy monitorujące, kontakty z IP). W ramach kadry zarządzającej projektem Zamawiający przewiduje zatrudnienie koordynatora projektu oraz dwóch asystentów koordynatora - po jednym na każdą szkołę. Zamawiający wymaga dyspozycyjności w miejscu wykonywania zamówienia według ustalonego harmonogramu przez cały okres realizacji projektu. W sytuacjach, w których będzie to niezbędne dla dobra projektu Zamawiający dopuszcza konieczność pracy również w weekendy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf