Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu ul.Ks.K.Damrota 33 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła


Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Ks. K. Damrota 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 271 28 82 , fax. 32 271 28 82
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych Nr 38
  Ks. K. Damrota 33 33
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 271 28 82, fax. 32 271 28 82
  REGON: 27630440100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola38.zabrze.of.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu ul.Ks.K.Damrota 33 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu, ul.Ks.K.Damrota 33 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Budowa placu zabaw na terenie placówki w ramach programu Radosna Szkoła. Utworzenie placu zabaw dofinansowane jest z budżetu państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ i wzór umowy. Kod CPV: 45112723-9..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :(do 3% wartości zamówienia netto)tj. 2. 700,00 PLN, (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) zabezpieczających ofertę na okres 30 dni tj. od 13.09.2012 r. do 12.10.2012 r. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych 4 )gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 42 1050 1230 1000 0023 6407 6055

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.szkola38.zabrze.of.pl

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf