DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013 DLA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 31 88 088 , fax. 34 3188 032
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu
  ul. Częstochowska 31 31
  42-165 Lipie, woj. śląskie
  tel. 34 31 88 088, fax. 34 3188 032
  REGON: 24260440800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsplipie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013 DLA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2012/2013 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 20 000 litrów do grzewczego pieca olejowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 10 500 litrów, (w tym 4 zbiorniki o poj. 1 500 l i 3 zbiorniki o poj. 1 500 l.) 2.Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Zamawiający nie ma obowiązku odebrać pełnej ilości planowanych dostaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipie.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf