Promocja terenów inwestycyjnych Gminy Tarnowskie Góry w związku z realizacją projektu pn. Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2.


Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja terenów inwestycyjnych Gminy Tarnowskie Góry w związku z realizacją projektu pn. Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, aktualizacja podstrony internetowej zawierającej tereny inwestycyjne, konferencje prasowe, realizacja filmu i spotu reklamowego o terenach inwestycyjnych, kampania promocyjna obejmująca: promocję terenów inwestycyjnych w Gminie Tarnowskie Góry w prasie i czasopismach, na portalu internetowym, w radiu i telewizji, na bilbordach oraz na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, świadczenie usług w zakresie przygotowania do udziału oraz udział Gminy Tarnowskie Góry w targach ofert inwestycyjnych w kraju i zagranicą - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do siwz. Realizacja ww. zadania będzie odbywać się w ramach projektu: Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja Inwestycyjna oraz z Budżetu Gminy Tarnowskie Góry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 PLN Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf