Budowa boiska do koszykówki z kostki betonowej


Urząd Gminy Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3/28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3180177 w. 26 , fax. 071 3180124
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernica
  ul. Kolejowa 3/28 3/28
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3180177 w. 26, fax. 071 3180124
  REGON: 00053382500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do koszykówki z kostki betonowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie boiska do koszykówki o wymiarach 28 x 15 m z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Miejsce budowy: Chrząstawa Mała, działka nr 207/4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf