II przetarg na świadczenie usług edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy


Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-508 Jelenia Góra, ul. Świerczewskiego 160
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7130256 , fax. 075 7130256
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
  ul. Świerczewskiego 160 160
  58-508 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7130256, fax. 075 7130256
  REGON: 23091454900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II przetarg na świadczenie usług edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy realizowanych w ramach projektu pn. Równe szanse - droga do sukcesu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Mysłakowice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres, ilość i rodzaj zajęć określają szczegółowe zadania stanowiące poszczególne części zamówienia. Czas trwania jednej godziny zajęć dla: dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, koła matematycznego, koła przyrodniczego i korektywy, przewiduje się jako 45 minut nieprzerwanej pracy. Dla pozostałych zajęć czas trwania jednej godziny wynosi 60 minut. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część 1. Zajęcia z zakresu muzykoterapii: I sem. 2012/2013; I grupa (5 osób) - 15 h, II sem. 2012/2013 I grupa (5 osób) - 15 h. razem 30 godzin dla 5 uczniów ogółem. Część 2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: I sem. 2012/2013; I grupa (5 osób) - 30 h, razem 30 godzin dla 5 uczniów ogółem. Część 3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: II sem. 2012/2013; II grupa (5 osób) - 30 h, razem 30 godzin dla 5 uczniów ogółem. Część 4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej: I sem. 2012/2013; I grupa (7 osób) - 30 h, razem 30 godzin dla 7 uczniów ogółem. Część 5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej: II sem. 2012/2013; II grupa (7 osób) - 30 h, razem 30 godzin dla 7 uczniów ogółem. Część 6. Zajęcia - korektywa. I sem. 2012/2013; I A grupa (10 osób) - 30 h, ; I B grupa (10 osób) - 30 h, razem 60 godzin dla 20 uczniów ogółem. Część 7. Zajęcia - korektywa. II sem. 2012/2013; II A grupa (10 osób) - 30 h , II B grupa (10 osób) - 30 h, razem 60 godzin dla 20 uczniów ogółem. Część 8. Zajęcia - koło artystyczne: I sem. 2012/2013; I grupa (10 osób) - 30 h, razem 30 godzin dla 10 uczniów ogółem; Część 9. Zajęcia - koło artystyczne: II sem. 2012/2013 II grupa (10 osób) - 30 h. razem 30 godzin dla 10 uczniów ogółem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.myslakowice.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf