Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97221 Rokiciny, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 195 010 , fax. 447 195 012
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9
  97221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 447 195 010, fax. 447 195 012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i placów na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) likwidację negatywnych skutków zimy na drogach i placach, których właścicielem oraz zarządcą jest Gmina Rokiciny tj. negatywnych skutków opadów śniegu, zamarzającego deszczu i gołoledzi oraz negatywnych skutków mrozu i niskich temperatur, poprzez przyjęcie na siebie przez Wykonawcę obowiązku odśnieżania dróg i placów, o których mowa, i obowiązku likwidacji śliskości tych dróg i placów oraz obowiązku zapewnienia przejezdności dróg, i placów obowiązku zlikwidowania bądź znacznego zmniejszenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanych zimowymi warunkami atmosferycznymi, b) prowadzenie działań, o których mowa wyżej pod lit. a, przez całą dobę, w dni robocze i święta, we wszystkich warunkach atmosferycznych, takich jak: opady śniegu, śnieżyce, zadymki śnieżne, zamarzający deszcz, mróz, niskie temperatury, gołoledź itp., c) zapewnienie i stosowanie przez Wykonawcę materiałów – tj. piasku i soli – zapobiegających i likwidujących śliskość na jezdniach i placach, d) W ramach wynagrodzenia Wykonawca obowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego – do pełnienia całodobowych dyżurów, celem zrealizowania zadań określonych przedmiotem zamówienia. 3. Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca zapewni całodobowa łączność telefoniczną przez siedem dni w tygodniu. Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę o potrzebie wykonania usługi telefonicznie. 4. Zakres usług i szczegółową lokalizację prac określi każdorazowo pracownik Urzędu Gminy w Rokicinach. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wynosi od 1 do 2 godzin, co oznacza, że Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania usługi na odcinku wskazanym przez Zamawiającego. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Szacunkowa ilość dróg i placów objętych usługą odśnieżania oraz usuwania śliskości dróg w 2019r. wynosi około 140 km 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach