Przetargi.pl
dostawa energii elektrycznej do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96100 Skierniewice, ul. Batorego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8344000, 667653003 , fax. 468 344 007
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  ul. Batorego
  96100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8344000, 667653003, fax. 468 344 007
  REGON: 10009532200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii elektrycznej do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (kod CPV: 09 30 00 00-2). Miejscami dostarczania energii (MD) są: - budynek nr 9, przy ul. Batorego 64C w Skierniewicach, - budynek nr 10, przy ul. Batorego 64E w Skierniewicach, - budynek nr 12, przy ul. Batorego 64F w Skierniewicach, - budynek Domu Studenta, przy ul. Batorego 64G w Skierniewicach. Powyższe budynki są podłączone do sieci PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, będące-go Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie wymaga: - aby wykonawca posiadał aktualnie obowiązującą i ważną w okresie trwania umowy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub tożsamy dokument, wymagane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, - aby wykonawca złożył oświadczenie że zawarł stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektu zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy lub informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.] (zał. nr 4) - składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach