Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Andrespol w roku 2018

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Andrespol w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. 2. Kwota i waluta kredytu – 1 500 000,00 zł. 3. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, w kwotach i w terminach wskazanych przez Zamawiającego we wniosku. Czas uruchomienia kredytu nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego przed planowanym uruchomieniem transzy kredytu, przekazując informację pismem, faxem lub e-mailem podanym przez Wykonawcę w umowie. (Wykonawca wskazuje w ofercie liczbę dni roboczych uruchomienia transzy kredytu - czas uruchomienia transzy kredytu nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego i nie krótszy 1 dzień roboczy od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego). 4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 27 grudnia 2018 r. 5. Pierwsza spłata raty kapitałowej - 31.03.2019 r., kolejne spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach kwartalnych według harmonogramu spłat, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia, gdzie spłata nastąpi do 28 dnia miesiąca). Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku. 7. Do celu wyliczenia ceny kredytu przyjmuje się teoretycznie, że kredyt będzie uruchomiony w 2 transzach: - w dniu 04.12.2018r. – 500 000,00 zł. - w dniu 18.12.2018 r. – 1 000 000,00 zł. Odsetki za 2018 rok liczone od dnia uruchomienia kredytu do końca grudnia 2018 r. płatne będą do 28 grudnia na podstawie przedłożonego najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia e-mailem na adres budzet@andrespol.pl, lub skarbnik@andrespol.pl zawiadomienia o ich wysokości. 8. Bank będzie naliczał odsetki wg stopy oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, jako średnią arytmetyczną z 3-ch miesięcy stawki WIBOR 3M wszystkich notowań w kwartale (bez dni wolnych) i mającą zastosowanie od 1-go dnia następnego kwartału powiększoną o stałą i niezmienną przez cały okres kredytowania marżę Banku. Zmiana stopy oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 3M. 9. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza ww. oprocentowaniem. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w kwocie niższej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Minimalna kwota kredytu wynosi 500 000,00 zł. – zmianie ulegnie wówczas harmonogram spłaty kredytu i odsetek. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji - zmianie ulegnie wówczas harmonogram spłaty kredytu i odsetek. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu kredytowania o czas oznaczony, oraz zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kapitałowych o czas oznaczony bez dodatkowych opłat i prowizji. 14. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Zamawiający nie przewiduje złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.). 16. Zamawiający nie będzie opracowywał żadnych analiz, opracowań itp. w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego i całego okresu kredytowania. Wszystkie informacje finansowe jednostki (sprawozdania i informacje opisowe, opinie RIO, projekty i uchwały budżetowe, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz zarządzenia Wójta Gminy) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.andrespol.bip.cc - zakładka Budżet Gminy oraz zakładka Rada Gminy – Sesje zakończone. 17. Oświadczamy, że: 17.1. Gmina Andrespol nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych ani żadnych innych podmiotów. Na naszych rachunkach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 17.2. W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 13 do SIWZ. 19. Dokumenty do oceny zdolności finansowej Zamawiającego stanowią załączniki od nr 7 do nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Zamawiający w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) tj. zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w dziale XVI pkt. 6 SIWZ do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach