Przetargi.pl
Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ

Centrum Usług Wspólnych w Sosonowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Stanisława Staszica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322913724, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Sosonowcu
  Stanisława Staszica 62
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322913724, , fax. -
  REGON: 365846040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71317000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną