Przetargi.pl
Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych standardowych dla KMP w Bielsku-Białej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych standardowych dla KMP w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do lokalizacji wskazanych w zał. nr 4 do SIWZ mebli fabrycznie nowych wraz z wniesieniem i montażem. CPV: 39 13 00 00-2 meble drewniane; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy 2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw 3. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu wyłącznie z przyczyn, których nie mógł wcześniej przewidzieć. 5. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający 6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 3 do SIWZ. w przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu dla danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ. 7. Zamawiający zweryfikuje oferowany asortyment na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji np. Internet, katalogi Producentów. 8. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. Wszystkie dokumenty w tym zakresie Wykonawca dostarczy wraz z dostawą. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy który zostanie najwyżej oceniony do złożenia materiałów poglądowych dla każdej pozycji oferowanego asortymentu w postaci zdjęć. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 11.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące od dnia podpisania protokołu przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron oraz maksymalny na 60 miesięcy. 11.2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta. 11.3. Okres gwarancji wskazany w formularzu ofertowym dla każdego zadania odrębnie będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny. 11.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy. 11.5. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia wskazał termin realizacji reklamacji w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 12.1. Zamawiający określa maksymalny termin realizacji reklamacji wynoszący 14 dni. 12.2. Termin realizacji reklamacji wskazany w Formularzu ofertowym będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny. 12.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania terminu realizacji reklamacji, termin realizacji reklamacji wynosił 14 dni. 13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 14. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym i cenowym musi podać wszystkie wymagane dane. W szczególności w formularzu cenowym musi podać cenę dla każdej pozycji. UWAGA!: Brak złożenia formularza ofertowego i/lub cenowego, niewypełnienie wszystkich jego pozycji lub złożenie nie podpisanego formularza ofertowego i/lub cenowego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp – jako niezgodną z SIWZ 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu - złożone na OPZ - formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 7. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia wskazuje termin realizacji reklamacji - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 9. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania terminu realizacji reklamacji, termin realizacji reklamacji wynosił 14 dni - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres - złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz na załączniku nr 5 do SIWZ 11. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 13. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 14. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ i zgodnie z Rozdziałem I SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 15. Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i wzorem umowy, - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 16. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 17. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdziale VII SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 18. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji- złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 19. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 20. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). C. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np.: konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV A pkt 2 i Rozdziale IV B pkt 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz. IV A pkt. 1 i 3-20 oraz Rozdziale IV B pkt 2 SIWZ mogą przedstawić łącznie. D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. F. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach