Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez remont i przebudowę oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Techników w Chełmie Śląskim

Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, ul. Lokalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 198 427
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
  ul. Lokalna 11
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 322 198 427
  REGON: 27385470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Międzygminne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez remont i przebudowę oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Techników w Chełmie Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utwardzenie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie Śląskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez remont i przebudowę oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Techników w Chełmie Śląskim". W ramach zadania, utwardzony zostanie teren istniejącego placu składowego, utwardzony zostanie dodatkowy zjazd z drogi niepublicznej na teren PSZOK, wyprofilowany zostanie najazd do kontenerów dla indywidualnych dostawców, oraz wybudowane zostanie nowe ogrodzenie wokół terenu PSZOK. Dane ewidencyjne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 825/137; 1486/137 obr. 0001 Chełm Śląski j. ew. 241405_2 Chełm Śląski. Działka nr 825/137 jest własnością Gminnej Spółki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Techników 18; 41-403 Chełm Śląski Działka nr 1846/137 jest własnością Gminy Chełm Śląski. Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm Śląski. Istniejący stan zagospodarowania terenu: Działka objęta inwestycją położona jest w północnej części miasta Chełm Śląski, po północnej stronie pasa drogowego publicznej drogi powiatowej ul. Techników. Jest to teren równy o nieznacznych różnicach wysokości, z niweletą opadającą w kierunku południowym. Dojazd do działki zapewniony jest poprzez wewnętrzną drogę gminną na działce nr 1486/137, która łączy teren działki z ul. Techników. Działka nr 825/137 jest częściowo zabudowana budynkami typu przemysłowego po dawnej oczyszczalni ścieków, oraz w części północnej, utwardzona placem o nawierzchni asfaltobetonowej. Środkowa część działki jest utwardzona płytami betonowymi prefabrykowanymi oraz kruszywem kamiennym. Południowa część działki jest niezabudowana i stanowi nieużytek zielony. Teren utwardzony jest ogrodzony ogrodzeniem z przęseł prefabrykowanych na słupach stalowych. W terenie ogrodzonym mieści się obecnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z miejscami dla 8 kontenerów na odpady zbierane selektywnie, waga samochodowa, plac manewrowy oraz budynek dyspozytorni. Nawierzchnia asfaltobetonowa placu w części północnej jest w dobrym stanie technicznym. Utwardzenie pozostałej części placu jest w bardzo złym stanie technicznym. Na całej płaszczyźnie jest ono zdeformowane i posiada liczne ubytki. Urządzenia uzbrojenia terenu. W terenie występuje: • Instalacja napowietrzna telekomunikacyjna - we wschodniej części działki. • Sieć wodociągowa - przebiega po stronie zachodniej działki inwestycyjnej • linie kablowe elektroenergetyczne - przebiegają po wschodniej stronie działki • kanalizacja opadowa - sieci technologiczne nieczynnej oczyszczalni ścieków • sieć gazowa - przebiega po wschodniej stronie działki Powierzchnia zabudowy placu - stan istniejący: Plac utwardzony nawierzchnią z asfaltobetonu 435,05 m2 Plac utwardzony płytami betonowymi 270,00 m2 Budynek dyspozytorni 4,20 m2 Budynek dawnej przepompowni 46,79 m2 Zbiornik wody opadowej 21,96 m2 Projektowane zagospodarowanie działki. Celem poprawy warunków funkcjonowania PSZOK, należy wykonać utwardzenie terenu działki w jej części południowej, wraz z utwardzeniem dodatkowego zjazdu na wewnętrzną drogę gminną. W ramach inwestycji, do wykonania jest remont istniejących nawierzchni utwardzonych kruszywem kamiennym i płytami betonowymi na całej powierzchni, oraz wyprofilowanie części terenu w formie rampy najazdowej dla klientów indywidualnych umożliwiające wrzucanie odpadów bezpośrednio do kontenera. Cały teren ma być ogrodzony nowym ogrodzeniem z paneli stalowych oraz zamontowana ma być dodatkowa brama wjazdowa na teren PSZOK. Place odwadniane będą poprzez ukształtowanie spadków w kierunku istniejącego i projektowanego wpustu deszczowego, który podłączony zostanie do występującej na terenie działki sieci kanalizacyjnej. Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem następującego zakresu: • rozbiórkę ogrodzenia z przęseł stalowych • rozebranie krawężników oraz placu z płyt betonowych • utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji pod nawierzchnią • ukształtowanie terenu utwardzonego w formie najazdu przy stanowiskach kontenerowych • budowę ogrodzenia z paneli systemowych stalowych wraz z montażem bram przesuwnych • budowę elementów odwodnienia terenu Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe w terenie obejmują następujący zakres robót: - rozbiórkę nawierzchni placu z płyt betonowych - rozbiórkę krawężników betonowych na terenie działki wraz z ławami betonowymi. - rozbiórkę ogrodzenia z przęseł stalowych wraz ze słupami stalowymi oraz cokołami - rozbiórkę bramy stalowej rozwieralnej. Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane dowolnym sposobem (mechanicznie lub ręcznie). Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych należy rozebrać w całości, wraz z podbudową. Wykopy po fundamentach słupów ogrodzeniowych należy zasypać kruszywem kamiennym i zagęścić. Gruz betonowy z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy na wysypisko odpadów budowlanych. Przęsła stalowe oraz brama stalowa jest własnością Zamawiającego i zostanie odwieziona w miejsce przez niego wskazane. Przewidywane ilości elementów zagospodarowania do rozbiórki: . Powierzchnia utwardzona płytami betonowymi ok. 212 m2 Krawężniki betonowe wraz z ławami betonowymi ok. 22 m2 Ogrodzenia z siatki na linach ok. 28 mb Ogrodzenia z przęseł stalowych wraz z cokołami ok. 74 mb Utwardzenie terenu. Utwardzenie terenu działki należy wykonać nawierzchnią z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Powiększony plac zaprojektowano o wym. 32,70m x 15,80m. Utwardzony plac nawiązywał będzie swoim ukształtowaniem do istniejącej niwelety placu o nawierzchni asfaltobetonowej. W południowej części placu do wykonania wyjazd o szerokości 5 m na wewnętrzną drogę gminną, w formie łuku wyprofilowanego promieniem R=10 m w kierunku zachodnim. Nawierzchnię wyjazdu należy wykonać z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Zjazd na drogę gminną wyprofilować łukami R=5 m i R=7 m. Nawierzchnia placu utwardzonego oraz wyjazd mają być ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30xl00cm wibroprasowanym, ułożonym na ławie fundamentowej betonowej z betonu B15 z oporem. Wzdłuż zachodniej krawędzi placu wykonać ściek z elementów brukarskich, którym wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącego oraz wykonanego wpustu deszczowego wd 1. Odsłonięcie krawężnika przy nawierzchni utwardzonej wykonać na wysokość 10-12 cm od poziomu nawierzchni. Niweletę oraz spadki poprzeczne nawierzchni utwardzonej dostosować do istniejącej niwelety terenu, do krawędzi istniejącego placu asfaltobetonowego, oraz do niwelety krawędzi drogi wewnętrznej. Plac utwardzony w profilu. Profil placu utwardzonego do wykonania dostosować; do istniejącej niwelety terenu, do krawędzi istniejącego placu asfaltobetonowego oraz do niwelety krawędzi drogi wewnętrznej, z pochyleniem w kierunku zachodnim do ścieku prefabrykowanego poprowadzonego ze spadkiem 0,5% w kierunku południowym. Jako punkty stałe niwelety przyjęto: • krawędź istniejącego placu asfaltobetonowego - 241,47 m.n.p.m • krawędź drogi wewnętrznej - 241,74 m.n.p.m Place utwardzone w przekrojach poprzecznych. Plac utwardzony wykonać ze spadkami zmiennymi od 0,5% do 1,0% w kierunku projektowanego ścieku. Na drodze wyjazdowej wykonać przekrój poprzeczny uliczny i=2%. Konstrukcja placu utwardzonego: • Kostka brukowa betonowa -typ behaton gr. 8 cm • Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 4 cm • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr. min. 15cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie o gr. min.20cm • Warstwa odcinająca z pospółki o gr. min. 15cm • Geowłóknina separacyjno-filtrująca • Zagęszczone podłoże gruntowe Charakterystyka Techniczna geotkaniny separacyjnej: Krótkoterminowa wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) > kN/m 90/40 tolerancja(-10/-10) Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / wszerz): < % 9/7 Wytrzymałość na przebicie statyczne CBR > kN 5,5 Gramatura > g/m2 210 Polimer wzdłuż / wszerz PES Rampa najazdowa. We wschodniej części działki ukształtować terenu placu w formie rampy rozładunkowej, przeznaczonej dla dostawców indywidualnych. Nawierzchnię rampy najazdowej wykonać z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego, ograniczonej ściankami żelbetowymi wykonanymi z betonu C20/25 zbrojonymi stalą A-O i A III, biegnącymi po obu stronach rampy na wysokość od 10 cm do 72 cm ponad terenem. Ścianki połączyć ściągami żelbetowymi o wym. 25x20cm (zgodnie z projektem) posadowionymi na głębokości 1 m od poziomu terenu na podsypce żwirowej. Zbrojenie należy wykonać siatkami Ø8 o oczku 15xl5cm. Konstrukcję muru oporowego ponad terenem należy wykonać w technologii betonu architektonicznego. Fundament poniżej terenu zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową typu lxAbizol R+P lub równoważną. Spadek rampy w części najazdowej ma wynosi ok. 15%. Nawierzchnię rampy ukształtować ze spadkami 2% w kierunku najazdów. Wysokość rampy w najwyższym miejscu wynosi 62 cm od poziomu placu. Po wschodniej stronie rampy zaprojektowano barierę zabezpieczającą wykonaną z rur stalowych Ø42 o wysokości 1,0 m i długości 12 m. Powierzchnia zabudowy rampy - 65,45 m Wysokość rampy - 0,5 - 0,62m Konstrukcja nawierzchni rampy: • Kostka brukowa betonowa -typ behaton gr. 8 cm • Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 4 cm • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr. min. 10cm • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie o gr. min.20cm • Warstwa odcinająca z pospółki o gr. min. 15cm • Zagęszczone podłoże gruntowe Ogrodzenia. Wokół terenu PSZOK do wykonania ogrodzenie z przęseł wykonanych ze zgrzewanych prętów stalowych, tworzących maty o wymiarach 2500x1430mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo powłokami poliestrowymi. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów stalowych o średnicy Ø6 (pionowe) i Ø8mm (poziome). Panele montować za pomocą listew dociskowych, na uchwytach montażowych, na słupkach stalowych 60x40x1,5mm, długości 240cm, osadzanych w fundamentach betonowych 30x30cm,wykonanych z betonu Cl2/15. Głębokość posadowienia fundamentów l,0m od poziomu terenu. Pod panelami ogrodzenia, należy zamontować prefabrykowane deski cokołowe gr. 6 cm, wysokości 25cm. Deski cokołowe osadzić w prefabrykowanych „peckach" ogrodzeniowych. W ramach zamówienia należy przewidzieć wymianę istniejącej bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m oraz montaż w miejscu projektowanego wyjazdu dodatkowej bramy przesuwnej o szerokości 6m. Bramę rozwieralną należy zamontować na słupach wykonanych z profili zamkniętych 120xl20mm, kotwionych w stopach fundamentowych betonowych 50x50cm na głębokości l,2m. Pomiędzy słupami należy zamontować belkę rozporową 25x40 cm, zbrojoną konstrukcyjnie 4012. Do wykonania fundamentów stosować beton C20/25, zbrojony stalą Al oraz AIIIN. Wysokość bramy, 1,7 m. Bramę przesuwną o szerokości 6 m należy posadowić na fundamencie betonowym 230x70x120cm, na którym zamontowana będzie szyna jezdna o wym. 130x115 mm. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej bramę po otwarciu. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań gotowych, według dostępnych na rynku ofert. Należy wykonać bramy z elementów ocynkowanych i pokrytych farbami poliestrowymi. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wykonanie napędu bramy przesuwnej wraz z doprowadzeniem zasilania na odcinku ok. 80 m. Projektowana długość ogrodzenia L = 124,80 m Brama dwuskrzydłowa rozwieralna L = 5 m Brama przesuwna L = 6 m Projektowana wysokość ogrodzenia oraz bram H = 1,70 m Odwodnienie. Istniejąca część placu odwadniana jest do wpustu deszczowego na kanale Ø200 zlokalizowanego na terenie placu. Celem odwodnienia nowej części utwardzonej terenu do wykonania dodatkowy wpust wdl , który usytuowany będzie w południowo zachodniej części placu i podłączony zostanie przykanalikiem Ø200 do istniejącej na działce studni kanalizacyjnej K1 na kanale Ø200. Uzyskano zgodę właściciela terenu na odprowadzenie wód opadowych do studni K1 na sieci kanalizacyjnej Ø200 pismem znak: 2635/2017 z dnia 30.10.2017 r. wydanym przez Gminna Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim. Odwodnienie placu wykonać poprzez ukształtowanie nawierzchni placu ze spadkami zmiennymi i=0,5%-2% w kierunku zaprojektowanego wzdłuż zachodniej krawędzi placu ścieku przykrawężnikowego, z którego wody opadowe wprowadzone zostaną do projektowanego wpustu wdl. Włączenie należy wykonać przykanalikiem Ø200 PCV U klasy S z wydłużonym kielichem do istniejącej studni KI. Wpust wdl należy wykonać z osadnikiem szlamu o głębokości min. 0,5 m oraz pierścieniem odciążającym. Odbiornikiem wód opadowych będzie kanalizacja opadowa Ø200 zlokalizowana w południowo zachodniej części terenu na działce inwestycyjnej. Długość przykanalika Ø200 L= 4,5 m Włączenie przykanalika do studni kanalizacyjnej K1 należy wykonać przy pomocy wkładki in-situ powyżej kinety studzienki. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać wymianę w terenie 3 studni kanalizacyjnych K1, K2 oraz K3. Nowe studnie należy wykonać z kręgów betonowych DN 1000 mm zabudowanych w miejscu studni istniejących K1, K2 i K3. Dla studzienki K1 położonej w terenie zielonym należy zastosować pokrywę włazową kl. B 125 natomiast dla studzienek K2 i K3 położonych na terenie placu należy zastosować pokrywy włazowe klasy D 400. Urządzenia uzbrojenia terenu. W terenie występuje: • Sieć kablowa energetyczna - we wschodniej części działki, nie koliduje z inwestycją. • Sieć wodociągowa - przebiega po stronie zachodniej działki inwestycyjnej. Zgodnie z uzgodnieniem z Gminną Spółką Komunalną Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim, sieć wodociągowa nie koliduje z planowanym przedsięwzięciem. • Kanalizacja deszczowa Ø200 - nie koliduje z przedsięwzięciem. • Instalacja napowietrzna telekomunikacyjna - we wschodniej części działki, poza zasięgiem inwestycji • Sieć gazowa - przebiega po wschodniej stronie działki, poza zasięgiem inwestycji Roboty ziemne. Wykopy ziemne prowadzić koparkami z odwozem gruntu odspojonego na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Roboty ziemne polegają głównie na wykonaniu koryta pod remontowane tereny utwardzone. Humus z terenu zielonego należy zagospodarować na miejscu. Konstrukcja pod tereny utwardzone powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Js>0,98. Roboty ziemne związane z wykonywaniem korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego należy prowadzić wg normy BN-72/8932-01. Materiały budowlane. Do wykonawstwa stosować krawężniki 15x30xl00cm wibroprasowane oraz krawężniki najazdowe 15x22xl00cm. Krawężnik należy ułożyć na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Zastosowane materiały muszą być kl. I-szej i powinny posiadać atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. Dane informujące, czy teren, na którym występuje obiekt objęty opracowaniem, jest wpisany do rejestru zabytków Teren przedsięwzięcia nie jest objęty strefą ochrony konserwatora zabytków, ani nie podlegają ochronie na podstawie prawa miejscowego. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania dziatki budowlanej Powierzchnia zabudowy placu - stan istniejący: Plac utwardzony nawierzchnią z asfaltobetonu - 0,0435 ha Plac utwardzony płytami betonowymi - 0,0270 ha Budynek dyspozytorni - 0,0004 ha Budynek dawnej przepompowni - 0,0047 ha Zbiornik wody opadowej - 0,0022 ha Razem zabudowa kubaturowa - 0,0073 ha Razem powierzchnia utwardzona - 0,0705 ha Powierzchnia zabudowy placu - stan projektowany: Plac utwardzony nawierzchnią z asfaltobetonu - 0,0435 ha Plac utwardzony kostką brukową - 0,0619 ha Budynek dyspozytorni - 0,0004 ha Budynek dawnej przepompowni - 0,0047 ha Zbiornik wody opadowej - 0,0022 ha Rampa najazdowa - 0,0066 ha Razem zabudowa kubaturowa - 0,0073 ha Razem powierzchnia utwardzona - 0,1120 ha Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego Działki położone są w terenie górniczym KWK „Ziemowit" dla którego prognozuje się III kat. szkód górniczych. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa u z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz 1227) inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska. Wody opadowe z terenu placu zbierane będą przez wpusty uliczne i odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane wpusty deszczowe wyposażone zostaną w osadniki szlamów. Założono następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: • Wykonawca zadania dołoży wszelkich starań, aby uciążliwość przedsięwzięcia w fazie realizacji oraz eksploatacji nie będzie wykraczać poza teren inwestycji. • do wykonawstwa stosowany będzie wyłącznie sprzęt budowlany sprawny technicznie. • po zakończeniu robót teren budowy będzie uporządkowany. • Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby elementy infrastruktury technicznej oraz grunty nie straciły swych właściwości i mogły być po zakończeniu budowy wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. • zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie się mieścił w granicach działki Inwestora, oraz w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej. Przewiduje się, że natężenia hałasu powodowanego przez pojazdy nie przekroczą poziomu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich natężenie na działkach sąsiadujących po stronie północnej i zachodniej nie przekroczy w porze dziennej LAeq D 55 dB oraz w porze nocnej LAeq N 45 dB. Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań, poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm i będzie mieścił się w zakresie do 55 dB w obszarze działki budowlanej do której Inwestor posiada tytuł prawny. W terenie występują nasadzenia drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. • Sosna - obw. 54 cm • Sosna - obw. 93 cm • Sosna - obw. 78 cm • Sosna - obw. 71 cm Teren jest położony poza terenem oddziaływania obszaru Natura 2000. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia. W obszarze tym występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowane obiekty zalicza się do 1-szej kategorii geotechnicznej posadowienia. Inwestycja nie wymaga wykonywania głębokich wykopów. UWAGA: Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach: Dokumentacja projektowa: - Projekt wykonawczy z października 2017 r. - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: w Banku Ochrony Środowiska S.A. o/Katowice Nr: 66 1540 1128 2001 7043 4977 0004 b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na: MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy. - Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty. - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. - Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy PZP. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; - wypełnione zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 1a do SIWZ); - oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2 do SIWZ); - dowód wpłaty wadium; - pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kserokopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach