Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395 i odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119

Gmina Klukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2774520 , fax. 0-86 2774542
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klukowo
  ul. Mazowiecka 14 14
  18-214 Klukowo, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2774520, fax. 0-86 2774542
  REGON: 45067018900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395 i odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395 i odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119, tj. wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94; drogi o następujących parametrach: Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi projektuje się przekrój trasowy o niżej wymienionych parametrach: Odc. Nr 1: w lok. 0+000 - 0+119: - szerokość korony drogi - 6,50 m, - szerokość jezdni - 5,00 m, - po stronie prawej jezdnia ograniczona korytkami żelbetonowymi wg KPED 01.13, - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i łuku poziomym, - pobocza gruntowe szerokości 2 x 0,75 m, - spadek poboczy 8%, - klasa drogi - D, - obciążenie ruchem KR-1, - szybkość projektowa 30 km/godz., w lok. 0+119 - 0+156: - szerokość korony drogi - 6,50 m, - szerokość jezdni - 5,00 m, - po stronie lewej jezdnia ograniczona korytkami żelbetonowymi wg KPED 01.13, - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i łuku poziomym W-1, na łuku poziomym W-2 jednostronny 3%, PP=20,00 m, - pobocza gruntowe szerokości 2 x 0,75 m, - spadek poboczy 8%, - klasa drogi - D, - obciążenie ruchem KR-1, - szybkość projektowa 30 km/godz., w lok. 0+156 - 0+395: - szerokość korony drogi - 6,50 m, - szerokość jezdni - 5,00 m, - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i łukach poziomych W-3 i W-5, na łuku W-4 jednostronny 3%, PP=20,00 m, - pobocza gruntowe szerokości 2 x 0,75 m, - spadek poboczy 8%, - klasa drogi - D, - obciążenie ruchem KR-1, - szybkość projektowa 30 km/godz. Odc. Nr 2: - szerokość korony drogi 6,00 m, - szerokość jezdni - 3,50 m, - pobocza o konstrukcji takiej samej jak pod nawierzchnią bitumiczną, - pobocza szerokości 2 x 1,25 m, - spadek poboczy 8%, - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, - klasa drogi - D, - obciążenie ruchem KR-1, - szybkość projektowa 30 km/godz., Konstrukcja nawierzchni i podbudowy na odc. Nr 1 i Nr 2: - warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, - warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, - podbudowa brukowcowa, bitumiczna i żwirowa wzmocniona kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. ZAMAWIAJĄCY ZŁOŻYŁ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DOTYCZĄCY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. ROZPOCZĘCIE ROBÓT NASTĄPI PO UZYSKANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZEZWOLENIA, NIE WCZEŚNIEJ, NIŻ 1 LIPCA 2016 R. W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA PRZEDMIOTOWEGO ZEZWOLENIA DO DNIA 31.08.2016 R. INWESTYCJA NIE BĘDZIE REALIZOWANA. KLAUZULA TA ZOSTANIE WPISANA DO UMOWY Z WYKONAWCĄ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.klukowo.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach