Przetargi.pl
Przebudowa i remont nawierzchni oraz innych elementów dróg na terenie Gminy Zambrów.

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont nawierzchni oraz innych elementów dróg na terenie Gminy Zambrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu 9 odcinków dróg na terenie gminy Zambrów. 1) Remont drogi 477/5 w miejscowości Wola Zambrowska. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 4,40 m o pochyleniu jednostronnym 2%, ograniczoną z obu stron betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 na ławie betonowej 15x15 cm i z oporem 15x15cm zgodnie z dokumentacją rysunkową. 2) Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Poryte-Jabłoń. Projekt obejmuje wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,50 m oraz zjazdów indywidualnych o szerokości zmiennej zależnej od szerokości istniejących bram, zgodnie z dokumentacją rysunkową. 3) Przebudowa skrzyżowania i utwardzenie placu na działce nr 311 w miejscowości Stary Skarżyn. Celem opracowania jest wykonanie przebudowy i remontu skrzyżowania dróg powiatowych oraz drogi gminnej na działce nr 1452, poszerzenia szerokości nawierzchni dróg powiatowych w obrębie skrzyżowania do 5,5 m, a drogi gminnej do 5,0 m. Na działce nr 311 wykonane zostanie obramowanie krawężnikiem oraz utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm. Plac zostanie połączony zjazdami z drogą powiatową nr 2020B oraz drogą gminną na działce nr 1452. Odwodnienie terenu do studni chłonnej. 4) Odwodnienie drogi (rów kryty) w miejscowości Gardlin. Projekt obejmuje budowę rowu krytego o długości 227,5 i utwardzenie pobocza płytami ażurowymi na długości 182 metrów. W ciągu rowu krytego o średnicy 250mm, projektuje się 6 wpustów deszczowych DN 500 i 2 betonowe studnie rewizyjne DN800. Wylot rowu krytego usytuowany zostaje do przydrożnego rowu w okolicy skrzyżowania, poprzez prefabrykowany wylot kolektora. 5) Remont odwodnienia odcinka drogi 64/1 w miejscowości Wdziękoń Pierwszy. Projekt obejmuje remont i przebudowę odwodnienia liniowego o długości 17,50 m wzdłuż ogrodzenia działki nr 84/1 oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej grubości 8 cm. Zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek z rusztem żeliwnym szer. 15 cm. 6) Remont pobocza drogi nr 19 w miejscowości Klimasze. Projekt obejmuje remont pobocza istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej Zaprojektowano: - utwardzenie pobocza z betonowej kostki brukowej w rejonie skrzyżowania - utwardzenie pobocza o szerokości 1,50 m z płyt ażurowych typu JOMB. 7) Remont pobocza drogi nr 402 w miejscowości Wola Zambrowska. Celem opracowania jest wykonanie poszerzenia chodnika po lewej stronie, na odcinku ok. 100m, z betonowej kostki brukowej. Chodnik ograniczono obrzeżem betonowym 8x30. Projekt obejmuje także umocnienie i utwardzenie pobocza po stronie prawej na odcinku od zjazdu na działkę nr 74/1 do zjazdu na działkę nr 61/1. Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm. Szczegółowe rozwiązania zawierają załączniki graficzne. 8) Przebudowa drogi gminnej we wsi Nagórki-Jabłoń (przedłużenie rowu krytego). Zaprojektowano: - przedłużenie rowu krytego po lewej stronie drogi z rur HDPE 0400 mm zakończonego prefabrykowanym wylotem kolektora. - na początku opracowania, przy istniejącym wylocie rowu krytego średnicy 400 mm, zaprojektowano studnię kontrolną żelbetową 1000 mm z włazem żeliwnym D400, z osadnikiem. Na trasie rowu krytego zlokalizowano dwie studnie kontrolne 600 mm z tworzyw sztucznych (np. typu TEGRA) z wpustem żeliwnym D400. Na końcu rowu krytego zaprojektowano prefabrykowany wylot kolektora wg. KPED 02.19. Szczegółowe rozwiązania podano na załącznikach rysunkowych. 9) Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Poryte-Jabłoń. Celem przebudowy jest wykonanie nowego przepustu o długości 9,0m i średnicy 800mm pod drogą asfaltową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ). Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 94 8775 0009 0010 0100 0097 0002 z dopiskiem: wadium - przetarg : Przebudowa i remont nawierzchni oraz innych elementów dróg na terenie Gminy Zambrów. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugzambrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach