Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty

Gmina Wizna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-430 Wizna, Plac kpt. Raginisa 35
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2196018 , fax. 86 2196018
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wizna
  Plac kpt. Raginisa 35 35
  18-430 Wizna, woj. podlaskie
  tel. 86 2196018, fax. 86 2196018
  REGON: 00055060500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: Nr 172038B w km 0+290,21 (trasa 1), Nr 105615B w km 0+064,79 (trasa 2) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1967B (trasa 3) obejmująca następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników, roboty ziemne z transportem urobku; 2)Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki; 3)Roboty ziemne: roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, zagęszczanie nasypów walcami; 4)Roboty nawierzchniowe: a)trasa 3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca grub. 7 cm, warstwa ścieralna grub. 5 cm, nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm (pobocza); b)trasa 1 i 2 - krawężniki oporowe na ławie betonowej, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grub. 20 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, zjazdy z kruszywa warstwa grub. 15 cm, pobocza z kruszywa warstwa grub. 10 cm; 2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie budowlano-wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniężnej, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: HEXABANK Spółdzielczy - Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium wniesionego w formie pieniężnej. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wizna.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach