Przetargi.pl
Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w Kowalu

Gmina Miasto Kowal ogłasza przetarg

 • Adres: 87820 Kowal, ul. Piwna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2841255, 2842026 , fax. 542 842 231
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Kowal
  ul. Piwna 24
  87820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2841255, 2842026, fax. 542 842 231
  REGON: 91086678400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w Kowalu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w Kowalu. 2. Zakres prac obejmuje: a) sala główna - prace demontażowe, prace remontowe, posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki, instalacje elektryczne, b) pomieszczenie WC męskie: - prace demontażowe, prace remontowe, posadzki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne, montaż stolarki, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne c) pomieszczenie WC żeńskie: - prace demontażowe, prace remontowe, posadzki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne, montaż stolarki, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne d) kuchnia: - prace demontażowe, prace remontowe, posadzki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne, montaż stolarki, instalacje elektryczne UWAGA: W związku z możliwością ogłoszenia przez Premiera RP wyborów samorządowych w dniach 21 października lub 28 października 2018 r. Zamawiający informuje, że w tych dniach lokal musi być bezwzględnie przystosowany do obsługi wyborców. W związku z powyższym Wykonawca udostępni pomieszczenia na 2 dni przed wyznaczonymi datami. Zakres i opis zadania stanowi: kosztorys ofertowy zał. nr 8, opis techniczny zał. nr 9, szczegółowe specyfikacje techniczne zał. nr 10 do SIWZ, . Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-08-28 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu nr 63 9557 0006 0019 8000 2000 0006; z dopiskiem "wadium - na remont klubu Senior+". Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy, pisemne zobowiązanie - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach