Przetargi.pl
Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie

Gmina Rogowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87515 Rogowo, Rogowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 801 622 , fax. 542 802 832
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogowo
  Rogowo 51
  87515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 801 622, fax. 542 802 832
  REGON: 53705900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 3.2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie 3.3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie 3.4. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania Zadaszenia trybun 3.5. Ogólny zakres robót: I. Zakres robót kwalifikowalnych do dofinansowania: 1) Kontener zaplecza sportowego (2 moduły), w tym m.in: a) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory, b) Belka żelbetowa podwalinowa c) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli d) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli e) Dostawa i ustawienie kontenerów zaplecza sportowego (komplet 2) f) Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników g) Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie h) Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne i) Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym j) Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej k) Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2) Zbiornik bezodpływowy do gromadzenia odprowadzanych z kontenera nieczystości płynnych (ścieków) o poj. 2 m3 (2.000 litrów), w tym m.in.: a) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory b) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich c) Obsypka rurociągu d) Rury kanalizacyjne e) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych f) Zagęszczenie nasypów g) Roboty ziemne w gruncie h) Nakłady uzupełniające i) Opłata za składowanie ziemi j) Betonowa podstawa zbiornika k) Montaż zbiornika bezodpływowego PCV o pojemności 2000 litrów 3a) Przyłącze wodociągowego z doprowadzeniem do kontenera, w tym m.in.: a) Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm II. Zakres robót niekwalifikowalnych do dofinansowania: 3b) Przyłącze wodociągowego z doprowadzeniem do kontenera, w tym m.in.: a) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory b) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich c) Obsypka rurociągu d) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych e) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi f) Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym 4) Wewnętrzna elektryczna linia zasilająca kontener (WLZ) a) Wykopy liniowe b) Ręczne układanie kabli wielożyłowych c) Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie d) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych e) Zagęszczenie nasypów f) Włączenie linii zasilającej WLZ do rozdzielni kontenerów 3.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia, czyli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami (Projekt budowlany pn „Projekt budowlany kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki; w ramach istniejącego zespołu boisk położonego na nieruchomościach działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 254/1, 260, 261, 269, 268 i 267 w miejscowości Rogowo, obręb 0018 Rogowo Gmina Rogowo” (Branża Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna), Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy obiektów budowlanych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów budowlanych. 3.8. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: 1) wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy obiektów budowlanych – jeżeli wyznaczenie nie zostało uwzględnione w przedmiarach robót do kosztorysu ofertowego 2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów budowlanych – jeżeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostało uwzględnione w przedmiarach robót do kosztorysu ofertowego, 3) przygotowanie i urządzenie terenu budowy, 4) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia 5) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane, 6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, 7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana, 8) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane, 9) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, 11) zapewnienie dojazdu do nieruchomości w rejonie prowadzenia robót, 12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót obiektów i ich części bądź urządzeń, 13) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 14) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące inne dokumenty w ramach oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach, w tym z podaniem stawek jednostkowych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 6) Potwierdzenie wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane, w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach