Przetargi.pl
Remont instalacji wod.-kan. w obiektach gminnych. Część 3 - Remont instalacji wod.-kan. w budynku OSP Jankowice

Gmina Świerklany ogłasza przetarg

 • Adres: 44264 Jankowice, ul. Świerklańska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 327 500 , fax. 324 327 509
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerklany
  ul. Świerklańska 54
  44264 Jankowice, woj. śląskie
  tel. 324 327 500, fax. 324 327 509
  REGON: 27625900800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierklany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji wod.-kan. w obiektach gminnych. Część 3 - Remont instalacji wod.-kan. w budynku OSP Jankowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wod.-kan. w segmencie II w budynku OSP Jankowice położonym przy ul. Kościelnej 19 w (44-264) Jankowicach. 3.3. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp. 3.4. Zakres robót obejmuje: 3.4.1. W ramach ww. remontu należy wykonać całkowitą wymianę instalacji wodociągowej w zakresie wody zimnej. Dodatkowo należy wykonać instalację centralnej wody ciepłej i wody ciepłej cyrkulacyjnej. Instalacje te zasilane będą z istniejącego lokalnego centralnego podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w piwnicy. W zakresie robót instalacji wodociągowej należy wykonać zabezpieczenie istniejącej instalacji hydrantowej przed niepożądanym wypływem wody z instalacji socjalno-bytowej w przypadku pożaru. W trakcie wymiany instalacji jw. należy dokonać remontu sanitariatu na piętrze. 3.4.2. Poszczególne roboty polegały będą na: a) instalacja wodociągowa:  zabudowa wodomierza objętościowego Ø32 sprzężonego z istniejącym wodomierzem głównym  demontaże istniejących rurociągów stalowych ocynkowanych – ok. 170,00 m  demontaż i ponowny montaż istniejącego bojlera wraz z armaturą, podejściami, pompami itp. – 1 kpl.  doprowadzenie rur zimnej wody PP-R Ø20x2,8-6,9 do wszystkich baterii i zaworów czerpalnych – ok. 138,00 m  doprowadzenie rur ciepłej wody i cyrkulacji PP-R Ø20x2,8-6,9 do wszystkich baterii i zaworów czerpalnych – ok. 190,00 m  wymiana baterii umywalkowych na nowe 14 szt. ( w ty. 8 szt. bateria kliniczna)  wymiana baterii zlewozmywakowych na nowe 6 szt. b) zabezpieczenie instalacji hydrantowej:  zabudowa zaworu elektromagnetycznego EV220B Ø 40mm  zabudowa cewki elektromagnetycznej 230V, 50Hz, 10W  zabudowa układu ręcznego otwierania do zaworu EV220B Ø 40mm c) kanalizacja sanitarna:  demontaż istniejących rurociągów PCW – ok. 75,00 m  demontaż istniejących ustępów - 7 kpl.  demontaż istniejących umywalek – 15 kpl.  demontaż istniejących zlewozmywaków – 6 kpl.  montaż rurociągów PVC lub PP Ø 50-110 mm – ok. 122,00 m  montaż nowych ustępów typu kompakt – 7 kpl. (w tym 1 dla niepełnosprawnych)  montaż nowych umywalek - 15 kpl. (w tym 1 dla niepełnosprawnych)  montaż nowych zlewozmywaków – 6 szt. d) remont sanitariatu na piętrze:  rozebranie istniejących ścianek z cegły (demontaż kabin wraz ze stolarką)  skucia istniejących posadzek  ułożenie nadproży prefabrykowanych  uzupełnienia tynków  ułożenie posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm – 7,40 m2  montaż systemowych ścianek kabin WC z laminatu HPL – 6,4 m2  montaż 2 kpl. opraw oświetleniowych świetlówkowych – 2 kpl. e) roboty budowlane towarzyszące:  wykucia bruzd pod demontaże  wykucia bruzd pod nową instalację wodną  przebicia i przekucia ścian i stropów  dokonanie napraw ścian i posadzek po demontażach i przekuciach (zamurowania, zatynkowania, uzupełnienia warstw posadzek, zabudowa nowych płyt g-k sufitów, malowanie pomieszczeń) 3.4.3. Uwaga: a) z uwagi na konieczność dokonania przez PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW remontu części ścian, sufitów i posadzek w obiekcie w ramach usuwania szkód górniczych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót wykończeniowych. Każdorazowo o rezygnacji z ww. robót Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, b) Wykonawca powinien skalkulować w kosztach ogólnych wywóz i utylizację zdemontowanych: rurociągów, armatury i urządzeń sanitarnych, c) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z użytkownikami: sposobu rozliczenia za media, udostępnienia pomieszczeń dla celów realizacji robót oraz zorganizowania ewentualnego zaplecza socjalnego dla pracowników itp., d) godziny prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest ustalić z użytkownikami obiektu. Należy wziąć pod uwagę możliwość prowadzenia części prac szczególnie uciążliwych w godzinach popołudniowych (po godz. 16.oo) – w zależności od ustaleń z użytkownikami, e) użytkownikami obiektu są:  Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach,  NZOZ Świerklany,  Poczta Polska S.A. Wykonawcy wybranemu w wyniku postępowania zostaną udostępnione dane kontaktowe użytkowników. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.5.1. dokumentacji projektowej, 3.5.2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.5.3. istotnych postanowieniach umowy. 3.6. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z: 3.6.1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), 3.6.2. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.), 3.6.3. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.13.1. załącznik nr 1 – Formularz Oferty; 10.13.2. załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 25a ustawy Pzp dot. wykluczenia; 10.13.3. załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 25a ustawy Pzp dot. warunków udziału; 10.13.4. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy); 10.13.5. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 10.13.6. załącznik nr 4 – zobowiązanie w trybie art. 22a ust. 2 Pzp w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej (jeśli dotyczy); 10.13.7. załącznik nr 5 – zobowiązanie w trybie art. 22a ust. 2 Pzp w zakresie zdolności zawodowej (jeśli dotyczy); 10.13.8. kosztorys ofertowy uproszczony

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach