Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Kaletach I etap.

Miasto Kalety ogłasza przetarg

 • Adres: 42660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3527630 , fax. 34 3527635
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalety
  ul. Żwirki i Wigury 2
  42660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 3527630, fax. 34 3527635
  REGON: 15139870600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kalety.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Kaletach I etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przebudowy ul. Rzecznej w Kaletach I etap (od km 0+957 do km 0+457) Podstawowe roboty i wielkości. - roboty pomiarowe geodezyjne dla wykonywanego etapu robót - korytowanie mechaniczne 2.100 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.100 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, grub. 20 cm - 2.100 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 5 cm - 2.050 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr. 4 cm – 2.000 m2 - geodezja powykonawcza dla wykonywanego etapu robót. Szczegółowy zakres oraz technologię wykonania i odbioru robót określają: - przedmiary robót na przebudowę drogi w/w zakresie w ujęciu kosztorysowym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszych SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 9:50
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, robót drogowych, o wartości co najmniej 150 tys. zł brutto. Ponadto wykonawca musi wykazać dysponowanie, że dysponuje lub będzie dysponował, osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. posiadających prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak żądania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach