Przetargi.pl
Remont garażu oraz pomieszczenia łazienki na posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 94

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-012 Lublin, Szczerbowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815351320 , fax. +48815325934
 • Data zamieszczenia: 2018-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  Szczerbowskiego 6
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815351320, fax. +48815325934
  REGON: 431029398
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kmpsp.lublin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont garażu oraz pomieszczenia łazienki na posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 94
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont garażu oraz pomieszczenia łazienki na posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 94. 2.2. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Część 1 – pod nazwą: Remont wewnętrzny garażu podziału bojowego JRG Nr 2 w KM PSP w Lublinie 2) Część 2 – pod nazwą: Remont łazienki podziału bojowego JRG Nr 2 w KM PSP w Lublinie 2.3. Zakres robót w zakresie poszczególnych części obejmuje w szczególności: 1) Część 1: a) Roboty remontowe i renowacyjne, b) Roboty malarskie c) Kładzenie płytek; 2) Część 2: a) Roboty remontowe i renowacyjne, b) Tynkowanie, c) Roboty malarskie, d) Kładzenie płytek. 2.4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres dla każdej z części został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ (w tym oddzielnie dla poszczególnych części odpowiednio w załącznikach Nr 1.1; Nr 1.2) stanowiącym dokumentację opisującą przedmiot zamówienia (zwanej w dalszej części dokumentacją), w skład której wchodzą: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w zakresie poszczególnych części: 1) dla części 1 w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 2) dla części 2 w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach