Przetargi.pl
REMONT BUDYNKU NR 5 W JW. 3797 (KLUB 15 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ) ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, DRÓG I CHODNIKÓW PRZYLEGŁYCH DO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU NR 5 W JW. 3797 (KLUB 15 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ) ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, DRÓG I CHODNIKÓW PRZYLEGŁYCH DO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr 5 w JW. 3797 (klub 15 Brygady Zmechanizowanej) oraz pracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie remontu ogrodzenia, dróg i chodników przyległych do przedmiotowego budynku. Charakterystyka budynku: Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem częściowo-użytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, konstrukcja dachu drewniana, dach kryty dachówką ceramiczną. Stolarka budowlana PCV w dobrym stanie, obiekt wyposażony we wszystkie instalacje.Teren przyległy do budynku zróżnicowany wysokościowo, wyłożony kostką kamienną, betonową, kamieniem polnym (kocie łby) oraz wylane płyty betonowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 360 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp. 2. Przystępując do postępowania, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu, Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem: wadium post. nr 76/2016, roboty budowlane - budynek nr 5 w JW. 3797 oraz opracowanie dokumentacji projektowej. 6. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: począwszy od upływu terminu składania ofert do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, 4) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, 5) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, 6) klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 8. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: 1) zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie - wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: począwszy od upływu terminu składania ofert, do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, 4)wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 9. Zwrot i zatrzymanie wadium - art. 46 Ustawy Pzp. 1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy Pzp; b) unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://24wog.wp.mil.pl, http://bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach