Przetargi.pl
Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507, w miejscowościach Wapnik i Kunik.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5261900 , fax. 089 5399876
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  ul. Pstrowskiego 28b 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5261900, fax. 089 5399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507, w miejscowościach Wapnik i Kunik.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507, w miejscowościach Wapnik i Kunik. Podział zamówienia na 2 części: Część 1. Przebudowa skrzyżowania w msc. Wapnik w km 54+870. Część 2. Budowa w msc. Kunik zatok autobusowych: w km 67+347 (str. L), w km 68+500 (str. L), w km 68+550 (str. P) i wyspy spowalniającej od strony Dobrego Miasta. Zakres zamówienia: Część 1: Wyspa rozdziału (66 m2) z kostki kamiennej wraz z poszerzeniem jezdni przy wyspie na powierzchni 510 m2 , wykonanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1714 m2 oraz zjazdy. Część 2: Trzy zatoki autobusowe ( 342 m2) z kostki brukowej betonowej, chodnik, perony i dojścia do zatok (348 m2) z kostki brukowej betonowej oraz wyspa spowalniająca (62 m2) z kostki brukowej betonowej wraz z poszerzeniem jezdni (191,7 m2) i nawierzchnią jezdni (566 m2) z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - Rozdział IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach