Przetargi.pl
Przebudowa przepustu wraz z wykonaniem punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj, oddział 133

Nadleśnictwo Maskulińskie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-220 Ruciane-Nida, ul. Rybacka 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4241600, 4241616 , fax. 087 4241619
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Maskulińskie
  ul. Rybacka 1 1
  12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4241600, 4241616, fax. 087 4241619
  REGON: 79001129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepustu wraz z wykonaniem punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj, oddział 133
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zamówienia: Przebudowa przepustu wraz z wykonaniem punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj, oddział 133. 3.2.Wspólny Słownik Zamówień: Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 3.3.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie przepustu na przecięciu rzeki Maskulinka (działka geodezyjna nr 1627/1, obręb Karwica gmina Ruciane-Nida) z drogą leśną położoną w leśnictwie Ruczaj, oddział 133 (działka geodezyjna nr 1133/1, obręb Karwica gmina Ruciane-Nida) wraz z punktem czerpania wody dla celów przeciwpożarowych. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 1) wzór umowy - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 2) projekt budowlano-wykonawczy - stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 3) szczegółowe specyfikacje techniczne - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, 4) pozwolenie na budowę - stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ. 3.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj; województwo warmińsko-mazurskie; powiat piski, gmina Ruciane-Nida. 3.8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot zamówienia jest całkowite ich zakończenie i protokolarny ich odbiór po zgłoszeniu wykonania ww. prac przez wykonawcę. 3.9.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, sztuką budowlaną i aktualną wiedza techniczną, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1.Wykonawca składający ofertę wnosi wadium w wysokości 2 000,00 zł. 9.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego o nr 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064, z dopiskiem Wadium - przepust i punkt ppoż. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn.zm.) 9.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w terminie do godz. 11:00 w dniu 05.08.2016 r. Decyduje termin wpływu kwoty wadium na rachunek zamawiającego. 9.4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5.Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób inny niż określony w pkt. 9.2. SIWZ spowoduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 tej ustawy . 9.6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, wówczas wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie wniesienia wadium (potwierdzenie dokonania przelewu). 9.7.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. 9.8.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 9.9.Wykonawca, który wniesie wadium w pieniądzu powinien podać rachunek bankowy, na który należy zwrócić wniesione wadium. 9.10.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9.11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.16 SIWZ. 9.12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.15.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.17.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach