Przetargi.pl
przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, poremontowych i biologicznych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, poremontowych i biologicznych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów wielkogabarytowych, poremontowych i biologicznych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zagospodarowania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach: Kod odpadu Rodzaj odpadu 12 01 99 Inne niewymienione odpady 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 17 03 80 Odpadowa papa 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 3. Ilość odpadów wynosi około 420 ton rocznie, łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów. Wskazana ilość odpadów stanowi jedynie dane poglądowe i nie jest wiążąca. Zakres realizacji umowy w zakresie ilości odpadów wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. 4. Zamawiający zapewnia transport i związane z nim koszty dostarczenia odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów. Odpady będzie dostarczał podmiot, z którym to podmiotem Zamawiający zawrze odrębną umowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk z mapy z oznaczoną długością trasy mierzoną drogami publicznymi od siedziby Zamawiającego do miejsca przyjmowania odpadów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach